nasimi-ocami:-vystavu-art-brut-umeleckych-diel-nasich-kientov-centra-socialnych-sluzieb-javorinska-coskoro-otvorime-v-zichyho-palaci

Našimi očami: Výstavu Art brut umeleckých diel našich kientov Centra sociálnych služieb Javorinská čoskoro otvoríme v Zichyho paláci

Výstava prác osôb s mentálnym znevýhodnením Centra sociálnych služieb Javorinská a Mariana Goliana, spoluautora projektu Nana, pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu

Silný emocionálny zážitok sprostredkovaný výtvarnými  aktivitami pod vedením arteterapeutiek z  CSS Javorinská znamená pre ľudí z mentálnym a fyzickým znevýhodnením spôsob  učenia sa o svete a  jeho súvislostiach. Hlina, textil, vlna, vosk, farby ako terapeutický materiál a aktivity s nimi spojené, pomáhajú prelomiť bariéru strachu, nahrádzajú verbálnu komunikáciu, eliminujú agresívne správanie, rozvíjajú  predstavivosť, trojdimenzionálne vnímanie, posilňujú  sebavedomie a sebahodnotenie, kompenzujú chýbajúci, alebo poškodený zmysel, napomáhajú rehabilitácii ľudí s narušenou jemnou motorikou a ich socializácii. Využívané terapeutické postupy voľného tvorenia bez vytvorenia konkrétneho výrobku umožňujú relaxáciu, zdieľanie obáv, ohrození, ale aj radosti a prinášajú množstvo veselých zážitkov.

Projekt NANA je zameraný na spoluprácu dizajnéra s hendikepovanými osobami. Vystavované práce vznikli v spolupráci Natálie Golianovej a jej brata Mariana Goliana

Kolekciu nábytkových prvkov tvorili spolu ako rovnocenná dvojica. Natália vychádzala z poznania svojho brata, jeho zručností, fascinácií a citových vzťahov. Nosným prvkom sú farebné gumené laná a tenké gumičky, ktoré Marian rád splieta do rôznych kompozícií a nachádza netradičné funkčné riešenia. Natália vytvorila konštrukcie, kde Marián uplatnil svoje jedinečné videnie sveta cez farby a štruktúry a vpustil nás tak do svojho vnútorného prežívania radosti z tvorby. Tento spôsob spolupráce mu umožnil získať priestor na sebavyjadrenie a uznanie. Je to iný spôsob spoločnej tvorby, obohacujúci a inšpiratívny pre všetkých zúčastnených.

Pod pojmom art brut rozumieme žánrovo nezaraditeľnú tvorbu umelcov. Často sa jedná o ľudí s psychickými poruchami alebo mentálnym postihnutím.

Autori art brut sa vyznačujú autenticitou, originalitou, svojským výtvarným jazykom, ktorému rozumejú len oni sami, a ktorý niekedy nahrádza verbálnu komunikáciu. Ich diela často nenapodobňujú ani tak vonkajší svet, ale vyjadrujú vnútorné prežívanie svojho tvorcu. Preto je ťažké porovnávať ich s umením, ktoré vytvárajú „normálni“ umelci.