nova-cyklisticka-cesta-prepoji-centrum-senca

Nová cyklistická cesta prepojí centrum Senca

Po úspešnom ukončení verejného obstarávania (ďalej VO) a následnej kontrole dokumentácie z VO zo strany Bratislavského samosprávneho kraja sa môže začať so stavebnými prácami na Cyklistickej ceste v úseku: pošta – Hečkova ulica. Úspešným uchádzačom, a teda aj zhotoviteľom diela je spoločnosť ERIGOM SK, s.r.o. Celková cena diela je 305 705 eur a Mesto Senec bude projekt spolufinancovať 5%  z celkových oprávnených nákladov. Zhotoviteľ začne na novej cyklistickej ceste s prácami 09.06.2023 a dielo ukončí do 5 mesiacov.

Nový úsek prepojí existujúce cyklotrasy, a to cyklistickú cestu úsek Billa – pošta a cyklochodníka na Hečkovej ulici. Cyklistická cesta prepája občiansku infraštruktúru s infraštruktúrou verejnej osobnej dopravy. Vytvorí sa bezpečné a plynulé trasovanie pre cyklistov v premávke a súčasne sa zabráni vzniku kolízií s chodcami. Na cyklistickej ceste budú umiestnené stojany pre bicykle, cyklistické koše, madlá pre cyklistov, vodiace LED prvky, bezpečnostné prvky, dopravné a informatívne značky, spomaľovacie vankúše, ako aj odpadkové koše.

Týmto projektom sa zvýši atraktivita a prepravná kapacita nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb, a to zmenou deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy, znížením emisií, prašnosti, hlučnosti a vibrácií v meste.

Mesto Senec získalo nenávratný finančný príspevok v hodnote 277 285,28 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zdroj: Senec.sk