novy-zeleznicny-most-ponad-rieku-morava

Nový železničný most ponad rieku Morava

Most je súčasťou modernizácie trate z Devínskej Novej Vsi po štátne hranice s ČR.

Spodná stavba pôvodného železničného mostu, ktorý je datovaný do roku 1926 nevyhovovala šírkovým usporiadaním, polohou, zaťažiteľnosťou ani traťovou rýchlosťou a preto bolo nutné existujúce teleso zmodernizovať. Modernizácia spočíva vo vybudovaní dvoch nových mostných pilierov a dvoch mostných opôr a súčasne vo výrobe, montáži oceľovej mostovky na ktorej je uložený železničný zvršok tvorení kamenivom, podvalmi a koľajnicami.

Výška hlavných nosníkov mostovky je 15 m a šírka 7,90 m, dĺžka mostu činí 136 m. Tento druh oceľovej mostovky umožnil z technologického hľadiska možnosť jeho výsunu, čo znamená, že celá oceľová konštrukcia bola skompletizovaná na slovenskej strane a následne bola v celku vysunutá smerom ku brehu v Českej republike.

Pre potrebu železničného zvršku na moste a v jeho okolí bolo celkovo vysypaných 56 vozňov železničného kameniva o celkovej váhe 2 500 ton, pričom bolo položených celkom 650 m koľaje a 800 m trakčného vedenia.

Ukončenie ničkoľajnej prevádzky

V stredu 25.10. sa v medzihraničnom úseku železničnej trate medzi železničnými stanicami Kúty (SR) a Lanžhot (ČR) skončila tzv. ničkoľajná prevádzka, čo znamenalo, že v uvedenom úseku bola zavedená výluka vlakovej dopravy bez jazdy vlakov.

Výluka bola vyvolaná potrebou realizácie stavebných prác na železničnom zvršku, spodku, oznamovacom a zabezpečovacom zariadení, trakčnom vedení a dokončovacích prác na železničných mostných objektoch pri rieke Morave, aby mohla byť zavedená jazda vlakov po novom železničnom moste cez rieku Morava v druhej traťovej koľaji menovaného úseku.

K tejto pomerne dlhej ničkoľajnej výluke prišlo z dôvodu optimalizácie plánovaných prerušení vlakovej dopravy v súbehu s koordináciou českou Správou železnic, pričom boli plánované celkom tri ničkoľajné výluky v dĺžke 2x 4 dni a 1x 3 dni.

Vzhľadom na technologické možnosti pri realizácii prác na mostných objektoch prišlo k zlúčeniu do jednej ucelenej ničkoľajky.

Nový železničný most sa nachádza v traťovom úseku dvojkoľajnej elektrifikovanej trate medzi železničnou stanicou Kúty (SR) a železničnou stanicou Lanžhot (ČR).

Železničný most nad riekou Morava je vo svojom strede pomyselne rozdelený štátnou hranicou Slovenskej a Českej republiky.

Modernizácia trate

V rámci stavby železníc SR s názvom „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ sa uskutočňuje modernizácia železničného mostu cez rieku Morava.

Cieľom modernizácie je zjednotenie so železničným systémom v EÚ, harmonizácia kvalitatívnych ukazovateľov a zvyšovanie výkonnostných parametrov železníc. Modernizácia trate spočíva v skvalitnení jej technických parametrov prostredníctvom zvýšenia jej technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov so súbežnou inováciou zabezpečovacích systémov a systémov riadenia dopravy.

Súčasťou je aj modernizácia trakčného vedenia, káblových vedení a oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky.

Pokračovanie modernizácie

Po ukončení stavebných prác na železničnom mostnom objekte cez rieku Morava v druhej traťovej koľaji budú nasledovať stavebné práce na železničnom mostnom objekte v prvej traťovej koľaji, a to demoláciou pôvodného mostného objektu tvoreného z mostovky a následne demoláciou mostných pilierov a výstavbou nových pilierov a montážou mostovky.

Kontinuálne prebiehajú stavebné práce na železničnej zastávke Brodské nachádzajúcej na slovenskej časti medzistaničného úseku Kúty (SR) – Lanžhot (ČR), kde sa budujú dve jednostranné nástupišťa s podchodom pre cestujúcich a cestný podjazd pre motorové vozidlá, cyklistov a peších, ktorým sa nahrádza úrovňové železničné priecestie.

Práce na časti úseku od železničnej zastávky Brodské smerom ku štátnej hranici, kde sa nachádzajú aj vyššie menované železničné mosty budú pokračovať aj v roku 2024 s predpokladom ukončenia do konca roku 2024.

Zdroj a foto: Železnice Slovenskej republiky