priprava-strategickych-investicii-sa-zrychli

Príprava strategických investícií sa zrýchli

Umožniť to má zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T, ktorý schválila vláda na svojom rokovaní v stredu 14. februára 2024.

Návrh zákona upravuje podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov. Takých, ktoré sú strategickou investíciou a ich realizácia je vo verejnom záujme. Pôjde najmä o investície financované z verejných zdrojov.

Zákon má uľahčiť investorom, ktorými môžu byť štát alebo vybrané subjekty verejnej správy či spoločnosti vo vlastníctve štátu, uskutočniť investície, ktoré budú pre Slovensko významné. Zmeny by sa mali dotknúť napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov.

Návrh zákona upravuje aj oblasť povoľovania hlavných koridorov siete TEN-T, teda také, ktoré majú medzinárodný či nadnárodný význam – diaľnice a železničné trate. Úpravy sa týkajú napríklad postupov a podmienok pri udeľovaní povolení i postupov pri cezhraničnom obstarávaní.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády SR návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „návrh zákona“). Tento návrh vychádza z programového vyhlásenia vlády a uznesení vlády SR č. 583/2021 a 675/2023, s cieľom transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1187 z 7. júla 2021 o opatreniach na pokrok v realizácii TEN-T (ďalej „smernica“).

Strategicky významné projekty v oblastiach ako doprava, hospodárstvo, zdravotníctvo, energetika a bezpečnosť Slovenska (investície) čelia pomalej realizácii kvôli časovo náročným povoľovacím procesom a verejnému obstarávaniu. Nedostatok infraštruktúry v týchto oblastiach bráni Slovensku v plnení svojich úloh a znižuje záujem investorov, čo má negatívny vplyv na ekonomiku a blahobyt obyvateľstva.

Návrh zákona má za cieľ uľahčiť realizáciu strategických investícií pre Slovenskú republiku a jej verejné subjekty, zefektívniť majetkovoprávne vysporiadanie, povoľovacie procesy a verejné obstarávanie strategických projektov. Tiež rieši dlhé vyvlastňovacie konania a administratívne prekážky, ktoré bránia včasnej príprave a realizácii projektov.

Okrem toho návrh zákona transponuje smernicu a upravuje povoľovacie procesy a cezhraničné obstarávanie pre projekty TEN-T, ktoré sú kľúčové pre dopravnú infraštruktúru Slovenska. Zákon zavádza opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie procesov s cieľom podporiť včasné dokončenie projektov TEN-T do štyroch rokov.

Medzi opatrenia patrí možnosť vlády rozhodnúť o strategickom význame investície, vydanie osvedčenia o významnej investícii príslušným ministerstvom, vylúčenie niektorých úprav zákona o verejných prácach, predkupné právo investora, zjednodušenie prístupu na cudzie pozemky pre prípravné práce, a iné.

Cieľom návrhu zákona je aj urýchlenie transpozície smernice, na ktorú Slovensko dostalo formálne oznámenie od Európskej komisie kvôli oneskoreniu v transpozícii. Návrh zákona predstavuje dôležitý krok k zlepšeniu infraštruktúrneho rozvoja Slovenska a zabezpečeniu jeho ekonomického a sociálneho rastu.

Návrh zákona predstavuje opatrenie, ktoré má za cieľ uľahčiť realizáciu strategicky významných investícií pre Slovenskú republiku, zastúpenú štátnymi orgánmi, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými osobami so 100% majetkovou účasťou štátu, vyššieho územného celku alebo obce, právnickými osobami zriadenými zákonom alebo štátnym orgánom, a združeniami právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne tieto právnické osoby (ďalej len „investor“). Hlavným cieľom je zefektívniť:

a) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a stavieb pre prípravu výstavby projektov dôležitých z hľadiska dopravy, hospodárstva, zdravotníctva, energetiky, obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky,
b) Povoľovacie procesy pre schválenie strategicky významných projektov,
c) Verejné obstarávanie pre tieto projekty.

Zdĺhavé majetkovoprávne vysporiadanie, povoľovacie procesy a verejné obstarávanie komplikujú a predlžujú prípravu a realizáciu rozsiahlych stavieb alebo ich rekonštrukcií, ktoré sú kľúčové pre Slovensko. Tieto prekážky zahŕňajú dlhotrvajúce vyvlastňovacie, stavebné a kolaudačné konania, ako aj zdĺhavé konania na katastrálnych úradoch a súdoch, čo bráni zvýšeniu blahobytu obyvateľstva a odrádza zahraničných investorov od umiestňovania veľkých investícií na Slovensku.

Ďalším dôležitým cieľom návrhu zákona je transponovanie relevantnej smernice EÚ a s tým súvisiace zjednodušenie postupov a podmienok pri udeľovaní povolení, ako aj pri cezhraničnom obstarávaní projektov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), aby sa podporil pokrok v realizácii kľúčových dopravných koridorov na Slovensku.

Príprava veľkých stavebných projektov a získavanie potrebných pozemkov obvykle vyžaduje osobitnú právnu úpravu alebo aspoň zjednodušené postupy aj v iných krajinách. Toto je spôsobené významným vplyvom, ktorý majú takéto stavby na ekonomický, kultúrny a demografický vývoj celých regiónov, ba dokonca štátov. Pri hľadaní vhodných postupov je nevyhnutné rešpektovať práva na vlastníctvo nehnuteľností, chránené ústavami demokratických krajín, avšak súčasne je potrebné zamedziť tomu, aby individuálne záujmy prevážili nad záujmom spoločnosti do takej miery, že by to brzdilo celospoločenský rozvoj. Návrh zákona sa snaží riešiť tento konflikt spôsobom, ktorý je v medzinárodnom kontexte považovaný za bežný.

 • Umožnenie vláde Slovenskej republiky hodnotiť a rozhodovať o tom, či je plánovaná investícia považovaná za strategickú, zohľadňujúc potreby štátu, zabezpečenie obrany a bezpečnosti, prínos pre ekonomiku alebo predchádzanie dlhodobým environmentálnym škodám. Toto opiera o ústavne definovanú právomoc vlády v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky.
 • Povolenie príslušným ministerstvám, alebo v prípade ich neexistencie Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky, preskúmať zákonné podmienky investície a v prípade splnenia týchto podmienok vydať osvedčenie o významnej investícii.
 • Vylúčenie požiadaviek zákona o verejných prácach, vrátane potreby štátnej expertízy a štúdie uskutočniteľnosti pre strategické investície.
 • Zavedenie predkupného práva pre investora na pozemky a stavby, kde sa má investícia realizovať, čím sa predchádza špekulatívnym prevodom týchto pozemkov.
 • Umožnenie vstupu na súkromné pozemky a do objektov za účelom vykonávania potrebných prípravných, prieskumných a zisťovacích prác súvisiacich s prípravou strategických investícií, ako sú hydrogeologické, archeologické, geodetické či pyrotechnické prieskumy, čo zabezpečí plynulý a včasný priebeh prípravných prác.
 • Návrh zákona obsahuje opatrenia zamerané na zjednodušenie a urýchlenie procesov súvisiacich s prípravou a realizáciou veľkých investičných projektov, ktoré sú strategicky významné pre Slovenskú republiku. Tieto opatrenia zahŕňajú:
 • Umožnenie použitia geometrického plánu bez jeho overenia katastrálnym úradom pre účely vypracovania znaleckých posudkov a vyvlastnenia pozemkov. Toto opatrenie by malo skrátiť prípravnú fázu stavebných projektov o niekoľko mesiacov.
 • Zavedenie povinnosti pre správcov pozemkov a stavieb v štátnom vlastníctve, verejnoprávnych inštitúcií a Slovenského pozemkového fondu predať alebo vymeniť pozemky potrebné pre realizáciu investičných projektov. Táto povinnosť už existuje v súčasnom práve v prípade reštitúcií a výstavby diaľnic.
 • Zánik práv tretích osôb k nehnuteľnostiam s výnimkou práv investorov, ktorí získajú osvedčenie o významnej investícii. Toto opatrenie eliminuje možné právne prekážky a obštrukcie pri realizácii projektov.
 • Umožnenie investorom, ktorí sú účastníkmi vyvlastňovacieho a povoľovacieho konania, používať osvedčenie ako dôkaz o ich osobitnom postavení. Tým sa zjednoduší a urýchli proces schvaľovania projektov.
 • Zavedenie inštitútu predbežnej držby, ktorý umožňuje vyvlastňovaciemu orgánu rozhodnúť o predbežnom vlastníctve nehnuteľnosti pre konkrétne projekty, čím sa urýchľuje príprava a začatie stavebných prác.
 • Možnosť nevyžadovať dokladovanie vlastníckych práv k pozemkom v stavebnom konaní, ale až v konaní o kolaudácii. Toto umožňuje začať s investíciami skôr, bez čakania na administratívne procesy.
 • Umožnenie vyvlastňovaciemu orgánu vydávať tzv. medzitýmne rozhodnutia o vyvlastnení, ak nie sú splnené len podmienky na určenie výšky náhrady, čím sa zrýchľuje celý proces vyvlastňovania.
 • Skrátenie lehôt v povoľovacích konaniach a vylúčenie možnosti použitia procesných predpisov pre obštrukcie a zdržovanie konania, čím sa zvyšuje efektívnosť schvaľovacích procesov.
 • Vypustenie inštitútu žiadosti o nápravu v procese verejného obstarávania, čo vedie k ďalšiemu zjednodušeniu a urýchleniu postupov.
 • Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby zabezpečili efektívnejšiu prípravu a realizáciu investičných projektov, ktoré sú dôležité pre rozvoj a infraštruktúru Slovenskej republiky, pri súčasnom zohľadnení a ochrane práv dotknutých strán.
 • Návrh zákona zavádza fikciu zamietnutia námietok, ak nie sú vyriešené v zákonom stanovenej lehote, čo má urýchliť celé konanie. Tento návrh sa delí niektoré aspekty so zákonom č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách, ale rozširuje rozsah na širšie spektrum projektov v rôznych oblastiach, ktoré môžu byť realizované len verejnými investormi. Návrh umožňuje vydanie dvoch druhov osvedčení pre jednu investíciu – podľa zákona o významných investíciách a podľa tohto návrhu zákona, pričom sa uprednostní tento návrh pre jeho širšie oprávnenia.

Cieľom je tiež adaptácia smernice prostredníctvom úpravy procesov povolenia a cezhraničného obstarávania pre projekty TEN-T, ktoré sú považované za hlavné dopravné koridory s medzinárodným alebo národným významom. Návrh stanovuje určené orgány s informačnou povinnosťou a zabezpečuje dokončenie projektov TEN-T do štvorročnej lehoty, ktorá nezahŕňa obdobie konaní o opravných prostriedkoch a súdnych sporov.

Projekty TEN-T sú v prílohe č. 1 definované širšie, než sú minimálne požiadavky smernice, čo umožňuje členským štátom EÚ. Tieto projekty budú mať prednosť vo všetkých relevantných procesoch, čo zabezpečí dodržanie štvorročnej lehoty pre schválenie. Rekodifikácia v rokoch 2021 – 2022 ovplyvnila územné plánovanie a výstavbu a presunula kompetencie na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, čo negatívne ovplyvnilo transpozíciu smernice. Vzhľadom na oneskorenie transpozície vydala Európska komisia formálne oznámenie, čím zvýšila tlak na urýchlené prijatie návrhu zákona v legislatívnom procese.