proti-komarom-bojujeme-ekologicky

Proti komárom bojujeme ekologicky

Sme jednou z posledných krajín Európy, ktorá strieka komáre chemickými prostriedkami. A to napriek tomu, že škodia zdraviu aj prírode a ich efektivita je nízka. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) preto namiesto chemickej aplikuje biologickú ochranu. Vyvinul tiež unikátnu mobilnú aplikáciu na monitoring liahnísk a systém včasného varovania.

Komárie liahniská sa nachádzajú v stojatých alebo veľmi pomaly tečúcich vodách, kam sa nedostanú ryby alebo iné vodné živočíchy, ktoré sa živia ich larvami. Situáciu zhoršujú záplavy aj prietrže mračien, ako sme tomu boli svedkami v uplynulé dni. V Bratislavskom kraji je každoročne problém s komármi najmä v povodí Moravy. BSK pred pár rokmi začal na boj s nimi používať ekologickú látku BTI. Predchádza jej špeciálny monitoring liahnísk, aby sa jej aplikácia dala čo najpresnejšie lokalizovať a aj načasovať.

„Aj keď nám spôsobujú veľa problémov, komáre sú prirodzenou súčasťou našej fauny a dôležitou zložkou vodných aj suchozemských ekosystémov. Ich úplným vyhubením by sme mohli narušiť biodiverzitu. Keďže nám však vedia znepríjemniť život a ich uštipnutím hrozí aj prenos infekcií, regulácia je rozhodne na mieste. Podľa nás je však jediná správna cesta ich likvidácie – a to ekologická,“ vysvetľuje Martin Obuch, vedúci oddelenia životného prostredia BSK.

Podporujeme biologickú ochranu, pretože chemická má svoje riziká

Do roku 2018 sa boj s komárími kalamitami v podmienkach Slovenska obmedzoval len na hubenie dospelých jedincov komárov  pomocou  insekticídu  na  báze  účinnej  látky  cypermetrínu. Chemické prípravky s touto látkou sú potvrdený endokrinný disruptor, ktorý narúša hormonálnu sústavu človeka a tiež potencionálny karcinogén.

„Použitie cypermetrínu je tenký ľad medzi zdravím obyvateľov, ktoré sa môže prejaviť až za niekoľko rokov a síce okamžitým, ale dočasným účinkom. Ten trvá maximálne tri dni, keďže dospelé samice už stihli naklásť nové vajíčka a cyklus sa zopakuje,“ upozorňuje Obuch. Je preto otázna efektívnosť použitia chemických prostriedkov. Navyše, v roku 2023 bola potvrdená rezistencia u komárov na cypermetrín, ktorá sa vybudovala nesystematických a často krát zbytočným použitím chemických látok. Úrad BSK preto v dôsledku možných negatívnych dopadov na obyvateľstvo neschvaľuje využitie chemických látok v intravilánoch obcí ani miest.

„Cypermetrín by sa nikdy nemal aplikovať letecky, čo bola v nedávnej minulosti bežná prax na Záhorí.  Keďže chemická kontrola je problematická a má množstvo vedľajších negatívnych vplyvov, treba na boj s komárími kalamitami využiť iné spôsoby, ktoré sú nielen účinnejšie, ale aj s minimálnym dopadom na životné prostredie. Medzi takéto spôsoby radíme aj aplikáciu  larvicídnych  prípravkov,  predovšetkým  na  báze Bacilus thuringiensis israelensis (Bti),“ vysvetľuje vedúci životného prostredia BSK.

Martin Obuch, vedúci oddelenia životného prostredia BSK

Mobilná aplikácia na monitoring liahnísk a systém včasného varovania

Nakoľko komáre nepoznajú hranice, v rámci programu cezhraničnej regionálnej spolupráce Interreg s Rakúskom vznikol projekt Mosquito Bioregulation, ktorého cieľom je efektívna regulácia množenia komárov s využitím ekologicky zodpovednej metódy – aplikácie látky Bti.

„Kľúčom k efektívnym zásahom je pravidelný monitoring o výskyte komárov, informácia o počte lariev v liahniskách, informácia o záplavových udalostiach, ktoré sú predzvesťou komárej kalamity. Na základe toho sa vyhodnocuje potrebnosť zásahu. V tomto podal Bratislavský samosprávny kraj pomocnú ruku a bol garantom vytvorenia spoločnej webovej GIS platformy pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a rakúskeho partnera Verein Biologische Gelsenregulierung entlag Thaya und March,“ uviedla Mária Rajecká, riaditeľka Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia BSK.

Dôležitou súčasťou Webovej GIS platformy je aj systém včasného varovania. Umožňuje vopred reagovať na rôzne hydro-meteorologické javy v povodí Moravy, na ktoré sa viaže dynamika komárej populácie. Ide najmä o povodne s následným oteplením. Dobrovoľníci, ale aj iní terénni pracovníci sú tak vopred upozornení na vysoko-rizikové liahniská, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť.

Spolupráca obcí a župy

Vedúci oddelenia BSK Martin Obuch vysvetľuje, že aj  keď  je  manažment  komárej  populácie  primárne  v  kompetencii  obcí,  župa  vyvíja aktivity ako pomôcť starostom a ľudom v územiach, ktoré sú najviac dotknuté premnožením komárov: „Našou snahou je znížiť populáciu komárov na Záhorí. Nevieme si predstaviť, aká by bola situácia s komármi keby sme aspoň my nezasahovali. Nemenej dôležitá je aj spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov. Preto sme navrhli, aby vzniklo združenie, ktorého členmi by boli všetky dotknuté mestá a obce naprieč Bratislavským aj Trnavským krajom.“

Združenie obcí by mohlo zefektívniť aplikovanie biologického prípravku s obsahom Bti do liahnísk komárov, zlepšiť monitorovanie liahnísk komárov počas sezóny, ale taktiež pôsobiť jednotne pri politických žiadostiach smerom ku štátnym inštitúciám, ktoré by sa mali taktiež zapojiť do riešenia následkov záplav, ktoré sú aj kalamitné premnoženia komárov.

Foto/video: Monika Kováčová (BSK)