rozhovor-s-riaditelkou-obchodnej-akademie-a strednej-odbornej-skoly-podnikania-a sluzieb-o-vzniku-novej-strednej-skoly-v-pezinku

Rozhovor s riaditeľkou Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy podnikania a služieb o vzniku novej strednej školy v Pezinku

Dve Stredné odborné školy v Pezinku sa od septembra 2024 spoja

Od začiatku nadchádzajúceho školského roka 2024/2025 vznikne v Pezinku na základe rozhodnutia zriaďovateľa, Bratislavského samosprávneho kraja, Spojená škola. Dôjde k tomu spojením Obchodnej akadémie v Pezinku a Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Pezinku. O tom, čo táto zmena prinesie, sme sa rozprávali so súčasnou riaditeľkou oboch škôl Ing. Natáliou Krejčiovou.

Prečo od septembra dôjde k spojeniu škôl? Kto túto zmenu inicioval?

Každý zriaďovateľ chce budovať efektívnu sieť škôl s ohľadom na trh práce a efektivitu ich fungovania. Je prirodzené, že školy sa spájajú, máme ich na Slovensku niekoľko desiatok. Túto zmenu v rámci optimalizácie siete škôl inicioval Bratislavský samosprávny kraj. V Pezinku tak bude stredné odborné školstvo sústredené pod strechou jednej školy, ktorá bude mať dve organizačné zložky. Tie budú naďalej pokračovať vo svojom doterajšom zameraní.

Vieme, že od roku 2019 pôsobíte ako riaditeľka oboch škôl. Pokúste sa nám opísať aspoň niektoré komplikácie, ktoré prinieslo takéto riadenie dvoch škôl naraz.

Riadiť dve školy je skutočne veľmi náročné. Mnohé činnosti vykonávam duplicitne. Každá škola hospodári s vlastným rozpočtom, riadim dva pracovné tímy, mávam dvojité porady, na oboch školách administratívne vypisujeme veľké množstvo dokumentácie. Tých duplicít je naozaj veľmi veľa. Po spojení škôl preto dôjde k zefektívneniu týchto procesov, čo možno vnímať ako pozitívum do vnútra školy.

Aké praktické zmeny toto spojenie prinesie?

Spojená škola prinesie efektívnejšie riadenie a hospodárenie školy. Po spojení bude mať viac žiakov, a to prinesie nové možnosti zriaďovateľa, ale aj školy zapájať sa do projektov a výziev. Budeme tak môcť využiť finančné prostriedky, ktorých čerpanie na zveľaďovanie a vybavenie budov/areálov škôl, znižovanie energetickej náročnosti prevádzok, vytváranie partnerstiev a pod. je niekedy limitované minimálnym počtom žiakov.

Pozrime sa na túto zmenu z pohľadu žiaka. Čo sa zmení v jeho každodennom fungovaní?

Žiak túto zmenu v praktickom fungovaní takmer nepocíti. Naďalej bude študovať rovnaký odbor v prostredí, ktoré už pozná. Obe školy budú fungovať ako organizačné zložky spojenej školy, čiže žiaci zaradení na Obchodnú akadémiu naďalej budú jej súčasťou a rovnako žiaci SOŠ podnikania a služieb budú navštevovať túto školu.

Bude škola meniť svoje sídlo? Dôjde k sťahovaniu do inej budovy?

Nie, škola sa v budúcom školskom roku nebude sťahovať. Obchodná akadémia ako organizačná zložka novej Spojenej školy bude mať naďalej vyučovanie na Myslenickej 1. SOŠ podnikania a služieb bude mať teoretické vyučovanie tiež na Myslenickej ulici a praktické vyučovanie na Komenského ulici. Takto to funguje aj v súčasnosti. V dochádzaní do školy sa teda nič nezmení.

Ako táto zmena ovplyvní zloženie pedagogických i nepedagogických zamestnancov?

Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa automaticky stanú zamestnancami Spojenej školy so zaradením do organizačnej zložky, na ktorej pôsobili aj doteraz. Na základe rozhovorov s nimi neočakávam ich veľkú fluktuáciu. Ak nastanú nejaké zmeny, tak budú spôsobené len bežnými okolnosťami ako v každom školskom roku (napr. odchod do dôchodku, posilnenie tímu učiteľov v dôsledku vyššieho počtu žiakov a pod.).

Čo by mali o tomto spojení škôl vedieť budúci uchádzači o štúdium, ktorí končia základnú školu?

Najdôležitejšie je asi povedať, že naši budúci žiaci sa tejto zmeny nemusia vôbec obávať. Prinesie viacero pozitív. Neustále sa snažíme napredovať a vytvárať pre žiakov priateľské a bezpečné prostredie. Bude tomu tak aj naďalej. Pre budúcich prvákov sme od tohto školského roka umožnili zúčastniť sa na Obchodnej akadémii aj prípravného kurzu na prijímacie skúšky zo slovenčiny a z matematiky, aby sme im uľahčili proces prípravy a zmiernili stres, ktorý niekedy žiaci majú z nového prostredia a novej etapy života.

Prinesie toto spojenie škôl zrušenie nejakých študijných/učebných odborov, príp. zavedú sa nové?

Už v tejto chvíli sú schválené kritériá prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025, ktoré nájdu záujemcovia o štúdium na webe oboch škôl. Aktuálne sa sústreďujeme na zvyšovanie kvality odborov, ktoré už na školách máme. Jedna zo zmien, ktorá nastane, bude zmena názvu študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Nový názov bude služby v cestovnom ruchu. Túto zmenu neiniciovala škola, ale vyplýva z Vyhlášky 287/2022 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 11. augusta 2022 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Od septembra 2024 tiež otvoríme učebný odbor pekár.

Ste rodič uchádzača o štúdium alebo samotný žiak?
Máte nejaké otázky v súvislosti so spájaním oboch škôl? Napíšte nám na sekretariat@oapk.sk alebo info@soskompk.sk a my vám na ne radi odpovieme.