slovencina24:-ohladne-a-ohladom-nie-su-spisovne

SLOVENČINA24: Ohľadne a ohľadom nie sú spisovné

Predložky ohľadne a ohľadom sú hodnotené ako zastarané. Krátky slovník slovenského jazyka ich odporúča nahradiť spojeniami ako: pokiaľ ide o…; čo sa týka…; vzhľadom na…; vo veci…; o veci…

Správne teda povieme: Musíme sa dohodnúť, pokiaľ ide o predaj domu. Ozývam sa, čo sa týka nášho stretnutia. Vzhľadom na svoje skúsenosti by som do toho už nešiel. Telefonujem vám vo veci pracovnej zmluvy.

Nesprávne by tieto vety vyzerali nasledovne: Musíme sa dohodnúť ohľadom predaja domu. Ozývam sa ohľadom nášho stretnutia. Ohľadne svojich skúseností by som do toho už nešiel. Telefonujem vám ohľadne pracovnej zmluvy.