spickova-meracia -technologia-na-polygrafickej

Špičková meracia  technológia na Polygrafickej

Mladý tlačiar či operátor digitálnych tlačových technológií, má teraz možnosť sa nielen teoreticky ale aj prakticky zoznámiť s požiadavkami, ktoré budú na neho kladené v budúcom zamestnaní.

Na Strednej odbornej škole polygrafickej v Bratislave bola inštalovaná špičková technológia na meranie a riadenie kvality tlače. Pracovisko vybavené touto technológiou bude slúžiť nielen na výuku mladých tlačiarov, grafikov, či operátorov digitálnych tlačových strojov, ale bude aj nástrojom zvyšovanie odbornej úrovne pedagógov, a tak zásadne zvýši kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vďaka tomuto vybaveniu žiaci môžu prakticky vyskúšať najnovšiu technológiu merania priamo pri tlači na ofsetových a digitálnych tlačových strojoch. Spektrofotometer eXact2  so softvérom PressSign umožní okrem bežného vyhodnocovania merania aj riadiť kvalitu a následne stabilitu celého procesu tlače, čo je dnes v produkčných tlačiarňach čoraz dôležitejšia požiadavka.

Okrem  merania  a vyhodnocovania farebných škál počas celého tlačového procesu softvér PressSign Pro vytvára vhodné prostredie na  tzv.  PSO kalibráciu na ofsetovú normu tlače ISO 12647-2.  Spolu s meracím spektrofotometrom x-rite Exact2 meria okrem základné funkcie vyváženia tlačového hárku, vyhodnocuje aj nárastové tzv. „TVI“ krivky pre konkrétne RIP-i  a CTP zariadenia na výrobu ofsetových tlačových platní. Softvér a hardvér pracuje aj s priamymi PANTONE farbami a dokáže simulovať na obrazovke aj rôzne vplyvy farebných deviácií. Merací prístroj x-rite Excat2 umožňuje merať farebnosť nielen bodovo, ale aj tzv. skenovaním, kedy sa sníma celá farebná škála s viacerými políčkami na jeden prechod. Prístroj meria spektrálne, ale aj denzitometricky a tak je pri výchovno-vzdelávacom procese vhodnou pomôckou na názorné ukážky a vysvetľovania princípov merania.

Realizácia bola uskutočnená v rámci operačného projektu BSK začiatkom mája 2023. Technológia bola súčasťou programu „Materiálno-technické vybavenie odbornej učebne. Inštaláciu a projekt zabezpečila firma M&P spol. s.r.o. Základ projektu tvorí  špičkový spektrofotomter Exact2 od firmy x-rite, merací a vyhodnocovací softvér PressSign od firmy Bodoni a počítač s príslušenstvom.

Hlavný prínos realizovanej technológie je, že žiakom umožní v praxi si overiť a „ošahať“ procesy riadenia kvality.

SOŠ Polygrafická je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Prebieha veľkou rekonštrukciou a modernizáciou vďaka BSK a investíciám z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity podporovaného študijného odboru a vytvorenie prostredia blízkeho podnikateľskému sektoru. Zároveň sa dosiahne, aby absolventi podporených študijných odborov zo skupiny 34 polygrafia a médiá spĺňali aktuálne požiadavky na znalosti a zručnosti trhu práce. Takto vznikne moderné Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP), vďaka ktorému sa celkovo zvýši kapacita školskej infraštruktúry na polygrafickej škole.

Zdroj: Ing. Anton Puškár, M&P spol. s.r.o.