spojena-skola-v-ivanke-pri-dunaji-je-viac-nez-len-skola.-v-sucasnosti-zdoraznuje-vyznam-rybarstva-a-vodneho-manazmentu

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji je viac než len škola. V súčasnosti zdôrazňuje význam rybárstva a vodného manažmentu

Je to miesto, kde sa vízia mení na realitu a kde sa zvedavosť a vzdelanie spájajú pre podporu našej prírody a budúcnosti. Táto stredná odborná škola sa od svojho vzniku v roku 1961 prispôsobovala potrebám doby. Zamerala sa na hydinárstvo či poľnohospodárstvo a dnes sa teší špecializácii v oblasti rybárstva a vodného manažmentu.

Korene školy siahajú do obdobia, keď hydinárska veľkovýroba potrebovala odborníkov ako vzduch na prežitie. Škola sa rýchlo vyprofilovala ako celoslovenské centrum pre hydinárstvo, no čas a potreby spoločnosti ju smerovali k širším oblastiam. Mechanizácia poľnohospodárstva, chov koní a jazdecký šport, kynológia a v neposlednom rade rybárstvo – to všetko sa stalo jej novými cieľmi.

Od roku 2012 zohráva škola úlohu Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, a tak nadväzuje na svoje pôvodné základy. Stále však napreduje a pripája nové kamene do svojej mozaiky.

Učebné odbory sa vždy prispôsobovali aktuálnym potrebám pracovného trhu, a preto sa rybárstvo postupne transformovalo na odbor rybárstva a vodný manažment. Táto škola nie je len miestom pre získanie vedomostí, ale pre vytváranie nových perspektív pre budúcnosť v oblasti, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou nášho ekosystému.

Absolvent študijného odboru rybárstvo a vodný manažment nájde uplatnenie v rámci živočíšnej výroby zameranej na rybárstvo a intenzívnu akvakultúru, vo vodohospodárskych prevádzkach, projektových organizáciách, vo vodohospodárskej výstavbe, realizácie a údržby vodných stavieb, pri hospodárení s vodou v mestách a krajine, v ekologickom manažmente vôd, v ochrane vôd a hospodárení na vodných nádržiach SR.

Uplatnenie:

• v oblasti živočíšnej výroby zameranej na rybárstvo a intenzívnu akvakultúru
• vo vodohospodárskych prevádzkach, projektových organizáciách
• vo vodohospodárskej výstavbe,
• v oblasti realizácie a údržby vodných stavieb
• v oblasti hospodárenia s vodou v mestách a krajine
• v oblasti ochrany vôd a hospodárenia na vodných nádržiach SR
• v ekologickom manažmente vôd
• pokračovanie v štúdiu na vysokých školách

Bratislavský kraj zrealizoval na Strednej odbornej škole v Ivanke pri Dunaji Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Projekt sa zameriava na zlepšenie podmienok vzdelávania a prípravy, aby študenti mohli získať praktické skúsenosti podobné tým, ktoré neskôr budú potrebovať v podnikateľskom prostredí.

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Schválená výška výdavkov na rekonštrukčné práce je približne 3 mil. eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 0,7 mil. eur. Spolufinancovanie župy predstavuje 5 %.