strategia-2030-zdoraznuje-systematicku-obnovu-kulturnej-infrastruktury

Stratégia 2030 zdôrazňuje systematickú obnovu kultúrnej infraštruktúry

Kultúra a kreatívny priemysel budú v roku 2030 disponovať nástrojmi, ktoré im pomôžu prispievať k riešeniu aktuálnych environmentálnych a iných spoločenských výziev. Do značnej miery bude znížený infraštruktúrny a modernizačný dlh v sektore kultúry, financovanie kultúry a kreatívneho priemyslu bude kombinovať verejné a súkromné zdroje. Globálne ciele definuje Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030, ktorú v pondelok schválila vláda.

Opatrenia navrhnuté v stratégii majú cieliť k systematickému budovaniu a revitalizácii kultúrnej infraštruktúry, ktorá má byť modernizovaná v súlade s aktuálnymi odbornými a environmentálnymi požiadavkami. Zlepšiť sa má i legislatívne prostredie práce a tvorby v kultúre a kreatívnom priemysle, cieľom je takisto zvýšiť ochranu a prístupnosť hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Kultúra sa má viac integrovať v oblasti vzdelávania, dôležitým prvkom má byť i pravidelné vyhodnocovanie dát, týkajúcich sa kultúrno-kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Medzi navrhovanými opatreniami sa spomína napríklad príprava legislatívy na zníženie DPH na vybrané činnosti kultúrnych a kreatívnych odvetví. Rovnako by malo ministerstvo kultúry pripraviť a predložiť na verejnú diskusiu zákon o sponzoringu a donorstve v kultúre. Medzi ďalšími opatreniami, týkajúcimi sa modelu efektívne financovanej kultúry, predkladatelia dokumentu navrhujú okrem vzniku Fondu na podporu kultúrneho dedičstva aj presun dotačných programov rezortu kultúry pod správu verejnoprávnych dotačných fondov. „Podľa potreby tiež zriadenie nových verejnoprávnych dotačných fondov,“ dodávajú.

V oblasti verejnoprávnych médií stratégia navrhuje vytvorenie systému hodnotenia verejnoprávnosti a kvality verejnoprávnych médií a pravidelnú analýzu rozsahu poskytovaných služieb verejnosti verejnoprávnymi médiami. „Tento rozsah by sa mal následne naviazať na financovanie,“ dodávajú autori dokumentu.

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 obsahuje sedem strategických cieľov. Okrem efektívne financovanej kultúry sú to dobre spravovaná kultúra, dôstojná kultúra, kvalitná kultúra, inkluzívna kultúra, rešpektovaná kultúra a zodpovedná kultúra.

Zdroj: TASR