turisticke-organizacie-ziadaju-poslancov,-aby-podporili-zakon-o-turistickych-trasach

Turistické organizácie žiadajú poslancov, aby podporili zákon o turistických trasách

Najväčšie turistické organizácie na Slovensku verejnou výzvou apelujú na poslancov Národnej rady SR a žiadajú, aby schválili dlho očakávaný a dôležitý zákon o turistických trasách. Zákon je v poslednom čítaní a parlament by sa ním mal zaoberať na júnovej schôdzi.

Na Slovensku máme jedinečný systém turistického značenia a v teréne viac ako 30.000 kikometrov vyznačených turistických a cykloturistických trás. Je to najväčšia športová infraštruktúra s takmer 150-ročnou históriou. Aj vďaka nej chodia ľudia veľmi radi a často do prírody a zlepšujú si tak svoje fyzické a psychické zdravie. Je to zároveň kľúčový produkt cestovného ruchu, ktorý navštívia desiatky miliónov turistov a ktorý výraznou mierou pomáha rozvoju a ekonomike regiónov. Sprístupňuje a prepája atraktívne prírodné a kultúrne zaujímavosti a stimuluje tým rozvoj služieb a zamestnanosti.

Paradoxne k ochrane, údržbe a ďalšiemu rozvoju turistických trás a ich značenia na Slovensku neexistuje adekvátna turistická legislatíva. Turistické značenie u nás už 30 rokov funguje iba vďaka dobrovoľníckej práci, najmä Klubu slovenských turistov a Slovenskému cykloklubu. Tento stav je dlhodobo zlý a neudržateľný. Riešením problému je návrh zákona o turistických trasách, ktorý je aktuálne v Národnej rade SR pripravený na schválenie.

Podľa vyjadrenia Rastislava Mičaníka z Asociácie prírodného turizmu, zákon o turistických trasách bol v závere májovej schôdze parlamentu predmetom opakovaných obštrukcií pri hlasovaní, čo znefunkčnilo a predčasne ukončilo túto schôdzu. „Blokovanie zákona o turistických trasách je až absurdné, protože tento zákon je v prospech cestovného ruchu a rozvoja regiónov,” skonštatoval Mičaník.

Prijatie zákona o turistických trasách aktívne podporuje aj Slovenský cykloklub, ktorý je najväčšou cykloturistickou organizáciou na Slovensku. Podľa vyjadrenie jeho predsedu Michala Hlatkého je hanbou, že ani po 30 rokoch nemáme na Slovensku turistickú legislatívu. “Sieť značených trás, ktorá má aktuálne viac ako 30.000 km, je základom slovenského cestovného ruchu a využívajú ju milióny návštevníkov. Prijatie zákona pomôže nielen nám ako správcom, ktorí sa o značenie trás staráme, ale aj obciam a mestám pri tvorbe regionálnych, náučných či tematických trás,” uviedol Hlatký. Ako ďalej doplnil, je to mimoriadne dôležitý zákon pre rozvoj regiónov, pretože chráni turistické a cykloturistické trasy, ktoré sú základnou infraštruktúrou cestovného ruchu.

Prečo je tento zákon dôležitý?

 • Je vo verejnom záujme, v prospech ľudí a turistiky, ktorá je najdostupnejšou a najobľúbenejšou športovou a voľnočasovou aktivitou Slovákov.
 • Rieši praktické problémy pri značení, údržbe a pri spravovaní značených turistických trás. Zároveň turistickým trasám a ich správcom poskytuje oporu v zákone.
 • Vytvára lepšie podmienky pre financovanie turistiky, cestovného ruchu a prípadné kompenzácie pre vlastníkov dotknutých pozemkov zo strany štátu.
 • Prináša nové možnosti pre vodáctvo, jazdeckú turistiku, prírodný turizmus a podporuje efektívnejšiu ochranu prírody a bezpečnejší pohyb v horách.

Cieľom návrhu zákona je predovšetkým vytvoriť doposiaľ neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register a upraviť proces zápisu údajov do tohto registra, zákonom upraviť problematiku turistického značenia a za účelom ochrany turistických trás a turistického značenia upraviť priestupky a iné správne delikty na tomto úseku. Návrh zároveň obsahuje návrh niektorých zmien už existujúcich právnych predpisov.

Doteraz platná a účinná právna úprava na danom úseku chýbala a problematika turistických trás bola upravená nedostatočne, len parciálne v osobitných právnych predpisoch. Návrh zákona o turistických trasách upravuje turistické značkované trasy, proces a zodpovedné osoby na značkovanie turistických trás ako aj ich práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo znenia samotného zákona. Predkladaný návrh zákona upravuje aj práva a povinnosti osôb pohybujúcich sa po turistických trasách. V prípade porušenia povinností zákon predpokladá uloženie primeraných sankcií s ohľadom na závažnosť, spôsob a rozsah protiprávneho konania.

Návrh zákona podporilo podpisom viac ako 8000 občanov. Petíciu zorganizoval Klub slovenských turistov v spolupráci so Slovenským cykloklubom, ktoré sú najväčšie turistické organizácie v Slovenskej republike a návrh má tak podporu odbornej verejnosti. Navyše bolo značkovanie turistických trás zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a zaslúži si o to väčšiu ochranu aj zo strany štátu.Predmetom navrhovanej zákonnej úpravy je aj vymedzenie základných pojmov, ktoré sú v tejto oblasti používané. Keďže takáto právna úprava na danom úseku chýbala, návrh zákona definuje nové exaktné pojmy a druhy turistických trás s cieľom správnej interpretácie jednotlivých ustanovení zákona v aplikačnej praxi.

Návrh zákona zavádza nový Štátny register turistických informačných miest smerovníkov a trás (turistický register), ktorý bude novým informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Rozsah informácií, ktoré budú do turistického registra povinne zapisované, zabezpečí, aby boli všetky relevantné údaje o turistických trasách zverejnené na jednom mieste a zároveň aby boli prístupné verejnosti. Právna úprava zavádza aj inovatívne informatické nástroje ako napríklad QR kód, ktorý uľahčí používanie turistických trás verejnosti. Na zabezpečenie bezpečnosti bude turistický register obsahovať aj informácie o turistických trasách, na ktorých je sprevádzanie povolené iba osobám podľa osobitných predpisov.Návrh zákona okrem už zmienených zámerov a cieľov zabezpečuje na danom úseku zvýšenie bezpečnosti osôb, ochranu ich života, zdravia a majetku. Okrem toho je dôležitou zložkou aj ochrana životného prostredia, ktorú tento zákon zabezpečí svojím obsahovým znením. Zároveň je týmto návrhom zákona zabezpečovaná aktívna ochrana osôb vykonávajúcich turistiku na území Slovenskej republiky v súlade s ochranou verejného záujmu.

Predložený návrh zákona upravuje:

 • základné pojmy,
 • značenie turistických trás,
 • práva a povinnosti turistov, správcov turistickej trasy, vlastníka, nájomcu a správcu pozemku, cez ktorý vedie turistická trasa,
 • turistický register a konanie o zápise do turistického registra a turistické trasy vo verejnom záujme,
 • financovanie turistického značenia,
 • pôsobnosť orgánov verejnej moci na úseku turistických trás,
 • priestupky a správne delikty na úseku turistických trás.

Ďalej sa navrhuje zmena zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v ktorom sa vypúšťa jediný priestupok, ktorý sa doposiaľ týkal turistických značiek, keďže sa priestupky na úseku turistických trás a turistického značenia komplexne upravujú v novo navrhovanom zákone.

Navrhuje sa taktiež zmena zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa horských vodcov a horských sprievodcov. Hlavným cieľom je jednoznačne vymedziť, na akých trasách môžu sprevádzať len horskí sprievodcovia a nikto iný a túto skutočnosť uviesť aj v turistickom registri.Upravujú sa pravidlá registrácie a členstva v Národnej asociácii horských vodcov Slovenskej republiky a zriaďuje sa disciplinárna komisia na riešenie disciplinárnych previnení členov asociácie. V súvislosti s novonavrhovanou právnou úpravou na úseku turistických trás a turistického značenia sa navrhuje aj zmena zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, predovšetkým sa zavádza pojem prírodný turizmus a vymedzuje sa sprievodca prírodného turizmu.

V zákone č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa navrhuje stanoviť povinnosť správcu vodného toku zabezpečiť vytvorenie, aktualizáciu a publikovanie elektronických máp pre vodné toky, ktoré sú súčasťou vodných turistických trás.

V zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov sa nadväznosti na novú úpravu turistických trás menia pravidlá na úseku lesného hospodárstva tých lesov, cez ktoré prechádzajú turistické trasy.

V zákone č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa priznáva členom poľovníckej stráže oprávnenie vykonávať činnosti podľa novonavrhovaného zákona o turistických trasách a turistickom značení.

Navrhuje sa napokon aj zmena zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom je prinavrátiť do slovenského právneho poriadku inštitút sprievodcu cestovného ruchu, ktorý zrušením zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zostal upravený len ako viazaná živnosť v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Detaily o zákone si môžete prečítať kliknutím NA TENTO ODKAZ >>