uzemna-dohoda-funguje.-rada-partnerstva-schvalila-projektove-zamery-za-takmer-30-milionov-eur

Územná dohoda funguje. Rada partnerstva schválila projektové zámery za takmer 30 miliónov eur

V pondelok 18. decembra 2023 sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo ôsme zasadnutie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027. Hlavnou témou bola podpora 18 projektových zámerov. 

„Teší ma, že sme dokázali nájsť územnú dohodu a predložené projektové zámery boli schválené takmer jednohlasne. Svedčí to o tom, že v Bratislavskom kraji máme zhodu na prioritách a zvládneme naplniť ciele Integrovanej územnej stratégie. Je to zároveň signál pre národnú úroveň, že zverenie časti alokácie Programu Slovensko na regióny bolo dobrým rozhodnutím. Verím, že aj vďaka príkladu dobrej praxe z Bratislavského kraja príde v blízkych mesiacoch k ďalšiemu navýšeniu podielu Integrovaných územných investícií na čerpaní programu,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba, ktorý je zároveň predsedom Rady partnerstva. 

„Schválené projektové zámery sa dotýkajú tém znižovania energetickej náročnosti verejných budov, budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach ale tiež udržateľnej mobility v Bratislavskom kraji. Sú to témy, v rámci ktorých sme vďaka spolupráci s ministerstvami už ďaleko, čo sa týka poznania podmienok a parametrov podpory. Zároveň veľmi dobre kopírujú dopyt územia, pretože záujem miest a obcí o opatrenia zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti budov a úpravu verejných priestorov s cieľom adaptácie na zmeny klímy je výrazný,“ vysvetlila Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

„Udržateľná doprava je snáď najvýraznejšou témou nového programového obdobia. Vďaka dostupným prostriedkom Kohézneho fondu a dobrej spolupráci s Ministerstvom dopravy boli podporené prvé dva projekty podporujúce budovanie prestupných terminálov a záchytných parkovísk. Mnohé ďalšie budú nasledovať,“ doplnil Peter Furik, riaditeľ Odboru implementácie operačných programov BSK.

Vďaka spolupráci župy, miest a obcí, socioekonomických partnerov a štátu pod hlavičkou regionálnej Rady partnerstva sú tak mnohé projekty o výrazný krok bližšie k realizácii. Z 18 schválených projektových zámerov sa takmer všetky začnú realizovať už v budúcom roku.

Kompletný zoznam schválených projektových zámerov v rozdelení podľa tém:

 • Projektový zámer „Obnova budovy Materskej školy Damborského 3 – zníženie energetickej náročnosti“ žiadateľa Mestská časť Bratislava – Dúbravka 
 • Projektový zámer „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy miestneho úradu“ žiadateľa Mestská časť Bratislava – Dúbravka
 • Projektový zámer „Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 z hľadiska zníženia energetickej náročnosti prevádzky školy“ žiadateľa Mestská časť Bratislava – Karlova Ves 
 • Projektový zámer „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ a OÚ v obci Štefanová“ žiadateľa obec Štefanová
 • Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským“ žiadateľa obec Tomášov
 • Projektový zámer „Obecný úrad, obnovenie historickej budovy a zlepšenie energetickej hospodárnosti“ žiadateľa obec Záhorská Ves 
 • Projektový zámer „Zabezpečenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov“ žiadateľa Mestská časť Bratislava – Ružinov 
 • Projektový zámer „Obnova strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave, vrátane zariadení pre využitie obnoviteľných zdrojov energie“ žiadateľa Bratislavský samosprávny kraj 
 • Projektový zámer „Obnova budovy Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave, vrátane inštalácie zariadenia obnoviteľných zdrojov energie“ žiadateľa Bratislavský samosprávny kraj 
 • Projektový zámer „Obnova gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave – SO01 Pavilón školy a SO02 Pavilón školy a telocvične, vrátane zariadení pre využitie obnoviteľných zdrojov energie“ žiadateľa Bratislavský samosprávny kraj
 • Projektový zámer „Obnova strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave – SO01 Škola“ žiadateľa Bratislavský samosprávny kraj 
 • Projektový zámer „Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v Bratislave – SO01 – SO05“ žiadateľa Bratislavský samosprávny kraj 
 • Projektový zámer „Obnova gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave, vrátane zariadení pre využitie obnoviteľných zdrojov energie“ žiadateľa Bratislavský samosprávny kraj 
 • Projektový zámer „Obnova budovy obecného úradu“ žiadateľa obec Píla
 • Projektový zámer „Revitalizácia a obnova zelených plôch v mestskej časti Bratislava – Vajnory s využitím prvkov modrej a zelenej infraštruktúry na verejných priestranstvách“ žiadateľa Mestská časť Bratislava – Vajnory
 • Projektový zámer „Revitalizácia verejného priestoru „Kozmos““ žiadateľa Mestská časť Bratislava – Ružinov
 • Projektový zámer „Malacky – Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R“ žiadateľa mesto Malacky
 • Projektový zámer „Výstavba parkovacieho domu v rámci prestupného bodu pre osobnú prepravu a preferenciu využitia MHD – Astronomická ulica, M.Č. Ružinov“ žiadateľa Mestská časť Bratislava – Ružinov