v-bratislave-sa-meni-od-juna-2023-interval-odvozu-triedeneho-odpadu-z rodinnych-domov

V Bratislave sa mení od júna 2023 interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení od júna 2023 interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov formou vrecového zberu (D2D) z 2x mesačne na 1x za 28 dní. Odvoz modrých aj žltých vriec bude prebiehať vždy v rovnaký deň v týždni – každých 28 dní.

Dôvodom zmeny je zefektívnenie zvozu – úspora financií a zníženie CO2

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý platia poplatníci, zahŕňa zber a spracovanie iba zmesového komunálneho odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu. Za odvoz triedeného odpadu neplatia domácnosti, ale tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov, v Bratislave OZV  NATUR-PACK, a.s. Od 6. septembra 2021 OZV NATUR-PACK financovala pre Bratislavčanky a Bratislavčanov nadštandard v podobe odvozu dvakrát mesačne, a teda nad rámec toho, čo vyžaduje zákon o odpadoch a aká je prax v iných slovenských mestách. Pre zvyšujúce sa náklady už, žiaľ, nie je možné pokračovať v pôvodnej frekvencii zberu. Ak by druhý odvoz do mesiaca malo financovať mesto Bratislava, znamenalo by to dodatočných niekoľko stotisíc eur ročne z jeho rozpočtu. V dôsledku nedávnych zmien presadených vládou, ktoré zoberú z rozpočtu Bratislavy milióny eur ročne, si dnes takýto výdavok nemôže dovoliť.

Z analýz realizovaných v roku 2022 vyplýva, že z celkového počtu rozdaných modrých vriec sa využíva len 38 % a v prípade žltých vriec len 43 %. Od zavedenia zálohového systému nápojových obalov došlo k ich výraznému poklesu v triedenom zbere. Celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach tak klesol takmer o polovicu. To znamená, že domácnosti zapojené do vrecového zberu
produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený. Týmto krokom súčasne znížime počet najazdených kilometrov o 60 tisíc ročne, čím prispejeme aj k znižovaniu uhlíkovej stopy našich vozidiel. Zmena prispeje aj k odľahčeniu dopravnej situácie a zabezpečí poriadok v uliciach rodinných domov. Aj v tomto roku sú naplánované analýzy, ktoré budú zamerané na úroveň a čistotu vytriedeného odpadu.

Sprístupňovanie a distribúcia vriec

Uzavreté žlté a modré vrecia musia byť vyložené v deň odvozu od 6:00 do 18:00 hod. na obvyklom mieste zberu zmesového komunálneho odpadu. Toto miesto a vrecia musia byť viditeľné a dostupné pre posádku a zvozovú techniku. Obyvatelia majú stále k dispozícii dostatočný počet vriec. V prípade potreby môžu vykladať aj viac vriec naraz. Aj tento rok OLO distribuuje vrecia priamo domov, a to od mája do konca novembra. Harmonogram distribúcie vriec v tomto roku nájdu obyvatelia na stránke: https://www.olo.sk/distribucia-zltych-a-modrych-vriec-pre-rodinne-domy-v-roku-2023/.

Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok na 30 ks žltých a 20 kusov modrých vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia navštíviť Zákaznícke centrum OLO na Ivanskej ceste 22, počas pracovných dní, od 7:00 do 16:00 hod., kde im budú poskytnuté ďalšie vrecia.

V prípade záujmu môže OLO poskytnúť obyvateľom 120 litrové alebo 240 litrové zberné nádoby na uskladnenie a vykladanie vriec. Za nákupnú cenu si ich môžu objednať aj s dodaním
priamo domov na zákazníckom centre OLO prostredníctvom e-mailu zakazka@olo.sk alebo telefonicky na 02/50 110 660. Aj v prípade použitia týchto nádob je nutné vkladať odpad do nami dodaných vriec. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať len vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne   uzatvorené. Používajte iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.  V deň odvozu môžu obyvatelia vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách. Nádoba by mala byť v maximálnom objeme 240 l a farebne zhodná s farbou dodaného vreca.

Harmonogram odvozu

Posledné odvozy podľa pôvodného intervalu budú realizované od 22. mája do 8. júna 2023. Harmonogram odvozu s novým intervalom platný od 5. júna 2023 je zverejnený na https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/.

Obyvatelia budú o zmene informovaní tiež prostredníctvom informačného letáka, ktorý bude distribuovaný od 29. do 31. mája, a to do poštových schránok všetkých domácností rodinných domov zapojených do systému vrecového zberu. Túto informáciu bude OLO spolu s Hlavným mestom a mestskými časťami komunikovať prostredníctvom web-stránky, sociálnych sietí a ďalších komunikačných kanálov. O zmene intervalu bude OLO obyvateľov postupne informovať aj formou SMS.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.

Zdroj: Dubravka.sk