vodohospodari-otestovali-historicky-najvyssi-prietok-do-ramena-dunaja

Vodohospodári otestovali historicky najvyšší prietok do ramena Dunaja

Dunajská delta, jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe

Vnútrozemská delta Dunaja sa stala cenným miestom, kde záplavy zohrávajú dôležitú úlohu v našom boji proti klimatickej kríze. Pravidelné zaplavovanie tejto oblasti, pod dohľadom Ministerstva životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR, prináša prospech pre celú rozľahlú krajinu dunajských ramien.

Vodohospodári otestovali počas štyroch dní historicky najvyšší prietok, 120 kubických metrov za sekundu, cez odberný objekt Dobrohošť do ramennej sústavy Dunaja. Prietok sa bude mimoriadnou manipuláciou postupne znižovať, zahradzovať sa bude pri poklese na 60 a 50 kubických metrov. Uviedol to riaditeľ investično-technického úseku zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Karol Kažimír.

„Simulovanými záplavami s dostatočným prietokom a vodnou dynamikou zachovávame najprirodzenejšie prostredie územia s unikátnymi mokraďami a lesmi, ktoré boli tisícročia formované riečnou činnosťou Dunaja,“ povedal minister životného prostredia Milan Chrenko.

Umelé záplavy pomáhajú s obnovou ekosystémov, ktoré boli narušené výstavbou vodného diela na Dunaji. Simulované záplavy sú podľa šéfa ochranárov Dušana Karasku jedným z kľúčových opatrení pre zabezpečenie priaznivého stavu európsky významných druhov a biotopov v území Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a rovnomennej ramsarskej lokality.

„Vybreženie vody z dunajských ramien prispieva k zlepšeniu podmienok prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb a ďalších druhov živočíchov, viazaných svojimi reprodukčnými cyklami na pravidelne opakujúce sa záplavy na Dunaji,“ povedal Karaska.

Mokrade a lužné lesy sa podľa ministra podieľajú na zachytávaní oxidu uhličitého z atmosféry a poskytujú ochranu pred suchom aj povodňami, pretože zachytávajú vodu v krajine. „Obnova ekosystémov je jedným z hlavných pilierov boja proti klimatickej zmene. Rovnako tak aj oživenie riek, vodných tokov a mokradí patrí medzi dôležité míľniky plánu obnovy. Na renaturáciu vodných tokov a mokradí je z plánu obnovy a odolnosti vyčlenených 62,4 milióna eur,“ podotkol Chrenko s tým, že obnova postupne čaká 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj a Morava.

Vodohospodári začali s letnou simulovanou záplavou v sobotu 15. júla, celkovo potrvá 18 dní. Mimoriadna manipulácia počas letnej simulovanej záplavy na Dunaji je výsledkom spolupráce štátnych ochranárov, vodohospodárov a enviroaktivistov. Súhlasil s ňou Okresný úrad Bratislava.

Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.

Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 m3 za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 kubických metrov za sekundu.

Zdroj: TASR