vychovno-vzdelavacia-zona-pre-environmentalne-ucely-uz-aj-na-sospg-bullova

Výchovno-vzdelávacia zóna pre environmentálne účely už aj na SOŠPg Bullova

Výchovno-vzdelávacia a oddychová zóna školy je projekt, ktorý zahŕňa v sebe viacero iniciatív a cieľov. 

Prvým cieľom projektu je zviditeľniť vnútroblok školy tak, aby sa priestor stal atraktívnou edukačnou zónou pre žiakov, pedagógov, žiakov MŠ a širšiu verejnosť. Snahou je vytvoriť eko-zónu pre environmentálne účely s vonkajšou triedou a tak rozšíriť možnosti vyučovacieho procesu. 

V rámci tohto cieľa je pre nás dôležité vyzdvihnúť a utužiť pravidelnú a opakovanú spoluprácu viacerých cieľových skupín. Daná spolupráca spočíva v tvorbe eko-zóny a v podieľaní sa na spoločných podujatiach prebiehajúcich v novovytvorenej zóne. Okrem vytvorenia eko-zóny je taktiež cieľom viesť žiakov k ekologickému spôsobu života. Je pre nás veľmi dôležité a nevyhnutné v rámci výchovno-vzdelávacej zložky klásť dôraz na hodnotovú orientáciu jednotlivca s cieľom prehodnotenia vlastného prístupu a správania sa k prírode a planéte a eliminácie konzumného spôsobu života. 

Myslíme si, že vytvorením eko-zóny, možnosťou vonkajšej výučby, starostlivosti o átrium a jeho zelené prvky ako aj samotnými eko-aktivitami a prednáškami dávame všetkým cieľovým skupinám na zreteľ, že nám ako školskej inštitúcii vôbec nie je ľahostajná aktuálna klimatická situácia a že planéte dokážeme pomôcť len vlastným prehodnotením nášho zásahu do prírody.

Ciele projektu

a) vytvoriť eko-priestor vo vnútornom átriu školy s možnosťou vonkajšej výučby
b) priniesť zeleň a kúsok prírody do školského átria – výsadba trvaliek, zazelenenie plôch, vytvorenie zelenej oázy pokoja a rozvíjať ekologické myslenie
c) vytvoriť ukážkový priestor, ktorý bude v sebe spájať inovatívnu edukáciu, zdravie, oddych ako aj environmentálne aktivity


Cieľové skupiny projektu

a) žiaci školy (1.- 4.ročník)
b) pedagogickí zamestnanci
d) žiaci MŠ (súčasťou budovy školy je aj MŠ s ktorou úzko spolupracujeme + spoluúčasť na environmentálnych hrách)
e) širšia verejnosť (účasť na eko-podujatiach a prednáškach)

Zdroj: SOŠPg Bullova