zacina-sa-elektrifikacia-a-komplexna-rekonstrukcia-trate-z-devinskej-novej-vsi-do-marcheggu

Začína sa elektrifikácia a komplexná rekonštrukcia trate z Devínskej Novej Vsi do Marcheggu

Dielo zahŕňa elektrifikáciu jednokoľajnej železničnej trate v traťovom úseku nachádzajúcom sa medzi Bratislavou a Viedňou vrátane predelektrifikačných úprav a komplexnej rekonštrukcie trate a rekonštrukcie mostov nachádzajúcich sa v úseku jednokoľajnej trate Devínska Nová Ves – št. hranica. Predmetný úsek je dlhý 2381 metrov a stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi v piatok 1.3.2024.

Z dôvodu výlukových prác dôjde od 4. marca 2024 v úseku k úplnému zastaveniu prevádzky.

Cieľom je zlepšiť cezhraničnú osobnú a nákladnú dopravu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, zvýšiť prevádzkovú rýchlosť trate, skrátiť cestovný čas, dosiahnuť lepšie parametre železničnej trate, zvýšiť frekvenciu spojenia na základe zvýšenej kapacity trate, zrušiť obmedzenia pre dopravu na železničnom moste a znížiť tvorbu emisií CO2 a hluku zavedením elektrickej trate.

Elektrifikácia trate bude environmentálne prínosná a rekonštrukcia infraštruktúry, vzhľadom na jej vysoký vek, je opodstatnená. Realizáciou Diela sa znížia náklady na údržbu, zvýši sa traťová rýchlosť z 80 km/h na 120 km/h, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy a umožní sa elektrická prevádzka vlakov medzi Bratislavou a Viedňou, a tým sa odstráni environmentálna záťaž.

Predmetom stavby je elektrifikácia existujúcej jednokoľajnej železničnej trate na území Slovenskej republiky medzi Bratislavou a Viedňou striedavou napäťovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Predstavuje vybudovanie trolejového vedenia v traťovom úseku medzi železničnou stanicou Devínska Nová Ves a mostom cez rieku Morava (po št. hranicu SR/RR) ako rozhodujúceho stavebného objektu stavby a iné s tým sú súvisiace stavebné objekty a prevádzkový súbor, ktoré umožnia prevádzku vlakov s elektrickou trakciou medzi Bratislavou a Viedňou.

Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia mostných objektov trate na pôvodnom zemnom telese na rýchlosť do 120 km/h. Súčasťou budú aj úpravy železničného zvršku a spodku, vonkajšie úpravy jestvujúceho staničného zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie. V rámci stavby dochádza aj k preložkám dotknutých inžinierskych sietí a drobnej úprave miestnych komunikácii.

  • Miesto uskutočnenia stavebných prác (Slovenská republika): Kraj: Bratislavský, Okres: Bratislava IV, Katastrálne územie: Devínska Nová Ves, Traťový úsek: 2805
  • Miesto uskutočnenia stavebných prác (Rakúska republika): úsek železničnej trate od štátnej hranice SR/RR po žkm 37,650
  • Zhotoviteľ diela:  Združenie PORR, ŽSR – DNV – Marchegg, PORR s.r.o., Mlynské Nivy, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR – vedúci člen združenia, PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, ČR – člen združenia
  • Akceptovaná zmluvná hodnota predstavuje čiastku 10 940 261,94 EUR bez DPH a lehota výstavby je do 300 dní od odovzdania prvého staveniska.
  • Zdroj financovania: Nástroj na prepájanie Európy – dopravná infraštruktúra (Connecting Europe Facility (CEF) – transport sector) a štátny rozpočet.