zastupitelstvo-bsk-rozhodlo-o-prenajme-arealu-strednej-odbornej-skoly-na-pantoch

Zastupiteľstvo BSK rozhodlo o prenájme areálu Strednej odbornej školy Na Pántoch

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením 36/2023 zo dňa 31.03.2023 schválilo vyradenie a zrušenie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, v Bratislave so súčasťami školský internát, školská jedáleň, centrum voľného času zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zastupiteľstvo súčasne uznesením zaviazalo riaditeľku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja hľadať budúce možné využitie objektu zrušenej školy prednostne formou nájmu, s cieľom zachovania účelového určenia majetku, tj. školstvo, vzdelávanie, šport.

Bratislavský samosprávny kraj preto najskôr oslovil všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy ako aj miestnu samosprávu s informáciou o uvoľnení nehnuteľného majetku v rámci areálu Na pántoch a s výzvou o prejavenie záujmu o dlhodobý prenájom areálu ako celku, a to v zmysle účelového určenia pre školstvo, vzdelávanie a šport. Žiadna z oslovených inštitúcií neprejavila záujem o prenájom areálu Na Pántoch.

Celková všeobecná hodnota nehnuteľností v areáli SOŠ Na Pántoch (t.j. vrátane budovy internátu a pozemkov) je stanovená na sumu 38.870.000,- EUR.

Na základe vyššie uvedených skutočností Úrad Bratislavského samosprávneho kraja spracoval podklady a pripravil návrh na vyhlásenie I. kola obchodnej verejnej súťaže (OVS), v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov a zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja.

Prvé kolo OVS bolo oficiálne schválené Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 22/2024 zo dňa 12.04.2024. V nadväznosti na uvedené bolo dňa 12.04.2024 uverejnené oznámenie spolu s podmienkami I. kola OVS na úradnej tabuli BSK, internetovej stránke BSK a následne aj v rámci štyroch printových médií. V rámci lehoty na predkladanie ponúk, ktorá bola určená na 06.05.2024, bola doručená BSK jedna ponuka, a to od spoločnosti Security management, s.r.o., IČO:35 870 494 ako zriaďovateľa Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb amajetku. Ponuka uvedeného uchádzača však nesplnila podmienky I. kola OVS z dôvodu, že ponúknutá cena uchádzača bola nižšia ako stanovená najnižšia cena pre I. okolo OVS a zároveň uchádzač ani nezložil povinnú zábezpeku. Na základe uvedeného hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí k vyhodnoteniu k I. kolu OVS dňa 06.05.2024 skonštatovala, že I. kolo OVS nebolo úspešné zdôvodu, že nebola predložená žiadna ponuka spĺňajúca podmienky I. kola OVS.

V nadväznosti na skutočnosť, že I. kolo OVS bolo neúspešné z dôvodu nepredloženia ani jednej ponuky spĺňajúcej podmienky I. kola OVS, pristúpil Úrad Bratislavského samosprávneho kraja k spracovaniu podkladov anávrhu podmienok II. kola obchodnej verejnej súťaže na prenájom areálu SOŠ Na Pántoch.

V tomto kontexte bola dňa 06.05.2024 uverejnená na internetovej stránke BSK ako aj na úradnej tabuli BSK „Výzva na trhové konzultácie a nezáväzné predloženie ponúk potencionálnych záujemcov o nájom areálu strednej školy na ul. Na Pántoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja“ (ďalej aj ako „Výzva“). V rámci Výzvy BSK požiadal potencionálnych záujemcov o prenájom areálu SOŠ Na Pántoch o predloženie nezáväznej indikatívnej ponuky na výšku nájmu za predmetný areál (t.j. areál SOŠ Na Pántoch bez budovy internátu, a teda rovnako ako to bolo v I. kole OVS). Na základe Výzvy boli Úradu BSK doručené ponuky od troch subjektov.

Zastupiteľstvo BSK dňa 15. mája 2024 schválilo vyhlásenie a podmienky II. kola obchodnej verejnej súťaže na nájom prebytočného majetku vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zapísaného na liste vlastníctva č. 2258 a 4265, vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, okres Bratislava III, obec Bratislava-Rača, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Rača.

Podmienky nájmu

 1. doba nájmu od dňa 01.09.2024 do 01.09.2054,
 2. nájomné za stavby uvedené pod písm. a) až q) tohto bodu B uznesenia a časť pozemkov
  v rozsahu 53.511 m2 podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia bude v období od 01.09.2024 do 31.08.2026 v sume vo výške 1,- EUR. Okrem nájomného počas trvania nájmu v období od 01.09.2024 do 31.08.2026 bude nájomca povinný platiť daň z nehnuteľností za predmet nájmu, a to vo výške vyrubenej dane správcom dane, za každý rok v ktorom užíval predmet nájmu,
 3. nájomné za stavby uvedené pod písm. a) až q) tohto bodu B uznesenia a časť pozemkov v rozsahu 53.511 m2 podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia bude od 01.09.2026 do skončenia nájmu vo výške v zmysle ponuky úspešného uchádzača v obchodnej verejnej súťaži (ďalej aj ako „OVS“), pričom minimálna cena nájomného v OVS je stanovená na sumu 19.001,- EUR mesačne za celý predmet nájmu. Okrem nájomného počas trvania nájmu v období od 01.09.2026 do skončenia nájmu bude nájomca povinný platiť daň z nehnuteľností za predmet nájmu, a to vo výške vyrubenej dane správcom dane, za rok v ktorom užíval predmet nájmu,
 4. nájomca bude povinný znášať náklady na spotrebované energie (vodné, stočné, úhrada nákladov za spotrebu elektrickej energie, plynu, vykurovanie, telekomunikačných sietí a pod.);
 5. nájomca je povinný znášať výlučne na vlastné náklady všetky opravy a úpravy a zmeny predmetu nájmu počas celej doby nájmu bez práva požadovať úhradu týchto nákladov a/alebo započítanie voči Bratislavskému samosprávnemu kraju počas alebo po skončení nájmu a bez práva požadovať protihodnotu toho, o čo sa predmet nájmu zhodnotil činnosťou nájomcu,
 6. nájomca je povinný znášať všetky náklady spojené s udržiavaním predmetu nájmu v stave spôsobilom na jeho užívanie na dojednaný účel bez možnosti akejkoľvek náhrady a kompenzácie týchto nákladov zo strany prenajímateľa počas trvania zmluvy a po jej skončení a bez možnosti požadovať od prenajímateľa to o čo sa obohatil,
 7. nájomca bude oprávnený užívať predmet nájmu iba na účel prevádzkovania školy a školského zariadenia vrátane predškolských zariadení (jasle) a prevádzky športových zariadení,
 8. nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 180 dní od schválenia uznesenia o nájme nehnuteľností úspešnému uchádzačovi OVS Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote nájomca nepodpíše nájomnú zmluvu, uznesenie stráca v tejto časti B uznesenia platnosť,
 9. uchádzač, ktorý bude mať zároveň záujem o nájom stavby: Ubytovacie zariadenie, so súp. č. 7700, postavenom na pozemku s parc. č. 3282/30 spolu s prislúchajúcim pozemkom o výmere 14.902 m2 v zmysle prílohy č. 2 tohto uznesenia, tvoreného z pozemkov 3282/23 a 3282/30, na celkovú dobu 30 rokov od dňa 01.09.2024, za cenu nájmu od 01.09.2024 do 31.08.2026 v sume 1 EURO a od 01.09.2026 do 01.09.2054 v sume 40.235,86 EUR mesačne plus suma zodpovedajúca dani z nehnuteľnosti za predmetnú budovu a pozemky, s účelom nájmu prevádzkovania školy alebo školského zariadenia alebo poskytovania ubytovania pre žiakov, študentov, pedagogických zamestnancov a tretie osoby, je povinný túto skutočnosť uviesť v predkladanej ponuke do OVS. Podmienky prenájmu Ubytovacieho zariadenia budú rovnaké ako podmienky uvedené v návrhu nájomnej zmluvy pre predmet OVS.

Záznam z rokovania zastupiteľstva BSK si môžete pozrieť tu:

Materiály na rokovanie zastupiteľstva nájdete kliknutím NA TENTO ODKAZ.