zupni-poslanci-schvalili-navrhy-dotacnych-vyziev-na-rok-2024

Župní poslanci schválili návrhy dotačných výziev na rok 2024

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytne dotácie aj v roku 2024. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, keď schválili návrhy výziev pre oblasť kultúry, zdravotníctva, mládeže, športu a na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) budú zverejnené v priebehu novembra. Žiadosti bude možné podávať do 11. decembra, v prípade výzvy pre životné prostredie a rozvoj vidieka do 12. januára 2024.

Výzva pre oblasť kultúry bude otvorená pre umenia, neprofesionálne umenia i ochranu hmotného kultúrneho dedičstva. Medzi ciele podpory zaraďuje kraj podporu neziskových kultúrnych aktivity či aktivít na zachovanie jedinečných kultúrnych hodnôt a tradícií. Rovnako tak projekty so zámerom obnovy umeleckých diel vo verejnom priestore, komplexnej obnovy pamiatky menšieho rozsahu (kaplnka, kríž, socha, pamätník), realizovania jednej ucelenej etapy obnovy časti pamiatky (strecha, fasáda) či reštaurovania hnuteľnej pamiatky (organ, oltár).

V oblasti zdravotníctva má byť podpora zameraná na materiálno-technické vybavenie ambulancie alebo na rekonštrukciou a modernizáciou zdravotníckeho zariadenia. Konkrétnymi cieľmi sú zlepšenie dostupnosti všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast i zvýšenie kvality poskytovanej všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež motivácia pre zvýšenie počtu lekárov v oblastiach s ich nedostatkom.

Výzva v oblasti športu má byť zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, ale tiež organizovanie športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť. Kraj si dáva za cieľ podporiť všetky formy pohybových aktivít na zvýšenie pohybovej zdatnosti mládeže vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov, ako aj organizácie športových aktivít a súťaží. Pozornosť chce venovať aj skvalitneniu materiálno-technického vybavenia športových organizácií.

V rámci výzvy týkajúcej sa mládeže je podpora zameraná na prevenciu a ochranu duševného zdravia (pravidelné preventívne a nízkoprahové aktivity, okrem športových) a rozvoj kritického myslenia a podporu tolerancie (informačná, digitálna a mediálna gramotnosť). Cieľom je napríklad včasná identifikácia rizikového správania mládeže, prevencia závislostí, poškodzovania zdravia či vytváranie a formovanie negatívnych postojov mládeže k drogám a iným závislostiam. Rovnako tak neformálne vzdelávanie mládeže a formovanie postojov a názorov k základným životným problémom, ktoré vyplývajú zo spoločenského diania.

Vo výzve zameranej na ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka sú definované dve oblasti. V rámci verejnej infraštruktúry sa to týka napríklad revitalizácie zastávok prímestskej autobusovej dopravy, v rámci životného prostredia sa to týka rozvoja zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení.

Žiadosti bude možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.