zverejnenie-urceneho-poctu-ziakov-prveho-rocnika-strednych-skol-pre-skolsky-rok-2024-2025

Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2024-2025

Bratislavský samosprávny kraj v súvislosti s výkonom svojej kompetencie podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave zverejňuje určený najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory pre stredné školy v jeho územnej pôsobnosti, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie na školský rok 2024/2025.

Predošlé roky

Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2021-2022

Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2022-2023

Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2023-2024