? Tašky na triedený odpad ♻

☘ Každá taška má odlišnú farbu a je na nej vyznačené, aký typ odpadu do ktorej patrí. ?