Aktuálny oznam

AKTUÁLNY OZNAM

 Podľa aktuálneho Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od pondelka 12.4.2021 obnovuje v plnom rozsahu prezenčné vyučovanie tried končiacich ročníkov stredných škôl. Na základe uvedenej skutočnosti pokračuje prezenčne teoretické vyučovanie tried III.A (učebné odbory cukrár, kuchár a čašník, servírka), IV.PK (študijné odbory pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu a kuchár) a V.HA (študijný odbor hotelová akadémia) v týždni od 12.4. do 16.4. (pondelok až piatok) podľa upraveného rozvrhu pre celý nepárny týždeň.
Podmienkou nástupu je naďalej vypísanie a odovzdanie potvrdenia o bezinfekčnosti (k dispozícii na edupage školy) a preukázanie sa výsledkom negatívneho testu príp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo výnimkou hlavného hygienika.
Z epidemiologických dôvodov odporúčame otestovanie v mieste trvalého bydliska.
Žiadame všetkých o rešpektovanie a dodržiavanie zásady R.O.R., nezabudnúť na primeraný odstup a dezinfekciu rúk! Vstup do priestorov školy je možný len s respirátorom FFP2.
Zároveň, čo sa týka žiakov a učiteľov, na cestu do školy im platí výnimka zo zákazu vychádzania, s podmienkou negatívneho výsledku testu.
Všetky ostatné triedy sa naďalej vzdelávajú v dištančnej forme podľa platného rozvrhu.
Sledujeme aktuálnu situáciu a v prípade akýchkoľvek zmien vás budeme obratom informovať.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme hlavne pevné zdravie! vedenie školy

Kontakty:
PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk
Ing. Janka Krošláková – praktické vyučovanie, tel. 0905/320844, mail: janka.kroslakova@farskeho.sk
Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk