Obnovenie prezenčného vyučovania – oznam

 
Obnovenie prezenčného vyučovania  –  oznam 
 
Vážení rodičia a milí žiaci,
od 11.05.2021 (utorok) sa v súlade s platnými opatreniami obnovuje teoretické a praktické vyučovanie v prezenčnej forme vo všetkých ročníkoch našej školy. Vyučovanie pokračuje od utorka riadnym rozvrhom pre nepárny týždeň.
Škola sa riadi aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky a manuálom COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktoré sú dostupné na stránke MŠVVaŠ SR:
V škole sme pripravili maximálne bezpečné prostredie. V jednotlivých učebniach a vo vestibule školy sú umiestnené germicídne žiariče určené na sterilizáciu vzduchu a povrchov, ako aj na ničenie  mikroorganizmov ako sú baktérie, plesne, kvasinky a vírusy vrátane koronavírusu. Zrealizovaná bola kompletná dezinfekcia priestorov, nakúpené mydlá, dezinfekčné gély a čistiace prostriedky. Výkon školských činností bude realizovaný pri dodržiavaní všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Riaditeľ školy nariaďuje, aby všetci žiaci nosili rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je pobyt dieťaťa v škole vylúčený.
Neplnoletý žiak pri neprítomnosti v budove školy dlhšej ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – príloha č.8
Plnoletý žiak pri neprítomnosti v budove školy dlhšej ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – príloha č.10
Tlačivá je možné vyplniť aj elektronicky cez edupage školy: 
 
V prípade nejasností kontaktujte vedenie školy:
PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk
Ing. Janka Krošláková – praktické vyučovanie, tel. 0905/320844, mail: janka.kroslakova@farskeho.sk
Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk
Ďakujeme za pochopenie a doterajšiu spoluprácu! Vedenie školy