Odborný seminár

Pri príležitosti 80. výročia narodenia Ing. Vojtecha Szemesa sa konal dňa 15.10.2014 odborný seminár z oblasti pekárskej a cukrárskej výroby na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave.

Medzi pozvanými hosťami boli prof. Šajbidor, prof. Pribula, prof. Augustín, Ing. Staruch, prof. Herian, s ktorými riaditeľ školy PaedDr. Jozef Horák nadviazal spoluprácu a dohodol pracovné stretnutia. 

Naša škola usporiadala na mimoriadne vysokej úrovni slávnostnú recepciu pod vedením HMOV Ing. Janky Krošlákovej so žiakmi študijného odboru pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu Miriam Hudecovou, Barborou Kuzmovou z III.PH a študijného odboru kuchár Lindou Deákovou z III.KČ. 

Životnú dráhu Ing. Vojtecha Szemesa prezentoval doc. Cejpek, predseda Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti, ktorý odovzdal oslávencovi Zlatú medailu tejto spoločnosti a Ing. Staruch, CSc. odovzdal Ing. Szemesovi najvyššie vyznamenanie akademickej obce, Medailu Juraja Fándlyho. 

Jubilant bude v novembri krstiť svoju knihu, ktorá mapuje históriu pekárskeho remesla na Slovensku od jeho počiatku. Doc. Cejpek s kolektívom pripravuje k vydaniu monografiu a histórie prípravy odborníkov pre potravinársky priemysel na Slovensku, v časti, ktorá sa týka stredoškolskej prípravy pre potravinársky priemysel, ku ktorej svojimi príspevkami prispel aj riaditeľ školy PaedDr. Jozef Horák. 

PaedDr. Jozef H o r á k – riaditeľ školy