!!! Riaditeľské voľno a dištančné vzdelávanie !!!

!!! Riaditeľské voľno a dištančné vzdelávanie !!!

Riaditeľ školy udeľuje podľa §150 ods.5 Zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) dňa 13.9.2021 (pondelok) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na teoretickom a praktickom vyučovaní.

14.9.2021 (utorok) bude vyučovanie tried na teoretickom aj na praktickom vyučovaní realizované online prostredníctvom aplikácie Google Meet resp. správami cez edupage. V tento deň žiaci na praktickom vyučovaní nenastupujú na zmluvné pracoviská.
Online vyučovacie hodiny sú pre žiakov povinné. V prípade neúčasti na online hodine zaznamenáva učiteľ absenciu žiaka do elektronickej triednej knihy.

Riadne prezenčné teoretické a praktické vyučovanie podľa platného rozvrhu pre nepárny týždeň pokračuje od 16.9.2020 (štvrtok). Rodič resp. plnoletý žiak predloží pri nástupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Vyhlásenie môže odoslať priamo prostredníctvom edupage školy https://help.edupage.org/sk/u2462 príp. priniesť vyhlásenie osobne https://www.farskeho.sk/tlaciva-covid19/, alebo poslať scan e-mailom.

V prípade potreby môžete kontaktovať vedenie školy:
PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk
Ing. Janka Krošláková – praktické vyučovanie, tel. 0905/320844, mail: janka.kroslakova@farskeho.sk
Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk.