Školský SEMAFOR sa mení: POZOR, v tomto prípade sú respirátory povinné! Nové pravidlá pre izoláciu i rodičov

Školský SEMAFOR sa mení: POZOR, v tomto prípade sú respirátory povinné! Nové pravidlá pre izoláciu i rodičov

Branislav GröhlingGaléria fotiek (10)

Branislav Gröhling
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Nové pravidlá zmenili aj podobu školskému semaforu. So zmenou karantény a izolácie prichádzajú aj ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú nosenia rúšok, povinnosti rodičov, domáceho testovania či tzv. ranného filtra. Prečítajte si najdôležitejšie zmeny.

Najväčšou zmenou od zavedenie tzv. COVID manuálu je skrátenie dĺžky karantény a nové podmienky pre izoláciu. Z týchto zmien však vyplývajú aj ďalšie povinnosti pre žiakov, vedenie školy či rodičov. 


Celé znenie školského semaforu nájdete na stránke ministerstva školstva >>


Ranný filter

Ranný filter vykonávajú povinne materské školy. Zmeny sa týkajú ostatných druhov škôl, ktoré by mali vykonávať ranný filter z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. “V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak ochorenia
COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti,”
uvádza rezort školstva v školskom semafore.

 

Školský SEMAFOR sa mení:

 
Zdroj: MŠ SR

Povinnosti rodiča

K zmenám dochádza aj pri povinnostiach rodiča. “V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne musí o tejto situácii informovať všeobecného lekára pre deti a dorast, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.” V prípade iného ako pozitívneho výsledku rodič informuje školu o vykonaní samotestu.

Školský SEMAFOR sa mení:

 
Zdroj: FB/Učíme na diaľku

Domáce testovanie

Ak bol žiak testovaný antigénovým samotestom a vyšiel mu pozitívny výsledok, rodičom o tom bezodkladne informuje školu. 

 

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania AG samotestom žiaka počas školského roka:
1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
2. Rodič telefonicky musí kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu
stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.
3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok AG samotestu, aby škola mohla
pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. (Podrobnosti v školskom semafore v kapitole Oranžová fáza).
4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. 

Školský SEMAFOR sa mení:

 
Zdroj: MŠ SR

Prerušenie vyučovania a karanténa

Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Minister školstva Branislav Gröhling dúfa, že školy sa budú zatvárať len minimálne, a to v nutných prípadoch.

 

Školský SEMAFOR sa mení:

 
Zdroj: FB/Učíme na diaľku

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19:
– pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény),
– karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény,
– o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka:
– zostáva v karanténe len tento žiak,
– jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho):
– žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19,
– rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje
o jej ukončení.

Nižšie si prečítajte rozdiel medzi izoláciou, karanténou a úzkym kontaktom s pozitívnou osobou a nové pravidlá, ktoré platia. 

IZOLÁCIA

– platí pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID
– izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom.
– po dobu 5 dní trvá od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia
– začiatok a koniec izolácie určuje lekár
– počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy (napr. mimovyučovacie aktivity) a nosili respirátor

 

Školský SEMAFOR sa mení:

 
Zdroj: FB/Učíme na diaľku

KARANTÉNA

– platí pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19
– osoba podozrivá na COVID zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe)
– karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou COVID počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú
– karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov

Karanténa sa nevzťahuje na osoby:
– ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Školský SEMAFOR sa mení:

 
Zdroj: FB/Učíme na diaľku

ÚZKY KONTAKT

Ide o kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID, ak pri tomto kontakte nemali
prekryté dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 (a vyššie) a:

– osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo
– osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo
– osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút,
– osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

 

Školský SEMAFOR sa mení:

 
Zdroj: MŠ SR

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:
1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
2. kompletne očkovaná alebo
3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Kompletne očkovaná osoba je osoba, ktorá je:
a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo
b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo
c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

Prekrytie úst a nosa rúškom alebo respirátorom

Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo
sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí. Výnimku majú aj žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

Školský SEMAFOR sa mení:

 
Zdroj: FB/Učíme na diaľku

Respirátor môžete nahradiť aj rúškom a platí to pre žiakov v škole alebo v školskom zariadení a pedagogických a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Aj zamestnanci škôl musia mať naďalej prekryté horné dýchacie cesty. To neplatí pre pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi so závažnými poruchami autistického spektra so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

 

Kedy je nosenie respirátora FFP2 povinné?

Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

Školský SEMAFOR sa mení:

 
Zdroj: MŠ SR

Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame nosiť žiakom respirátor a nezúčastňovať sa mimoškolských aktivít.

Osoby, ktoré sú očkované alebo COVID prekonali a neprejavujú klinické príznaky ochorenia, musia mať povinne 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Osoby, ktoré nie sú očkované alebo neprekonali ochorenie COVID-19 a neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19, musia mať po ukončení karantény 5 dnípovinne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

Školské internáty

Čo sa týka školských internátov, ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v odporúčanom režime OTP. Novinkou je, že testovaní žiaci sa môžu okrem samotestu vykonaného na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby preukázať aj potvrdením o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom, ktoré sa nachádza v prílohe školského semaforu. Ak ste nenašli, čo ste hľadali, portál rezortu školstva ucimenadialku.sk pravidelne odpovedá na otázky rodičov i učiteľov.