Šport a výživa – 2951 M

Šport a výživa – 2951 M

Kód odboru: 2951 M

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky

Základné podmienky prijatia:

– Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

– Úspešné vykonanie prijímacej skúšky

– Zdravotná spôsobilosť uchádzača


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

 

Poskytované vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie

klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A


Charekteristika odboru:


Absolvent študijného odboru je kvalifikovaným odborníkom schopným samostatne získavať, spracovávať a aplikovať informácie v oblasti potravinárstva,  hodnotenia, kontroly, hygieny  a dozoru výroby, distribúcie a predaja potravín, v oblasti poradenstva a služieb spojených s výživou a ochranou zdravia, v gastronómii,  spoločnom stravovaní a v športových centrách a kluboch. Absolvovaním povinného odborného predmetu základy športovej prípravy získa absolvent preukaz trénera 3. triedy.

Absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s  potravinárskymi, biologickými, biochemicko – medicínskymi dejmi, ktoré súvisia  s výživou, vie hodnotiť a kontrolovať potraviny, tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít. 

Absolvent získa vedomosti a praktické zručnosti zamerané na oblasť výživy, pohybových aktivít a športu.