Predavač potravinárskeho tovaru – 6460 H

Učebný odbor

Predavač potravinárskeho tovaru

Kód odboru: 6460 H 
Dĺžka štúdia: 3 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 
Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní v oblasti 
Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné denné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou 

Charakteristika odboru
Absolvent učebného odboru “Predavač potravinárskeho rovaru” je kvalifikovaný odborný pracovník v svojom zameraní, v dodržovaní zásad jeho predaja a propagácie. Vie aranžovať tovar v predajni. Ovláda zásady administratívnych prác v predajni, pozná predpisy o nákupe a predaji, zásady ošetrovania tovaru. Vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent má vedomosti o energetickej a biologickej hodnote potravín a o zásadách správnej výživy. Má základné komunikačné schopnosti v jednom cudzom jazyku. Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý počas predaja prísne dbá na bezpečnosť práce, osobnú hygienu, hygienu pracoviska a zabezpečuje zásady starostlivosti o životné prostredie.