Cukrár – 2964 H

Učebný odbor

Cukrár

Kód odboru: 2964 H
Dĺžka štúdia: 3 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 
Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní 
Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné denné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou 

Charakteristika odboru
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný pracovať podľa platných technologických postupov, dodržiavať platné receptúry a technicko-hospodárske normy. Absolvent vie pripraviť cukrárske cestá, plnky, hmoty, upiecť, plniť, zdobiť rôzne druhy výrobkov, pripraviť, prepočítať spotrebu, hodnotiť a odstraňovať chyby, zabezpečiť správne manipulovanie a uskladnenie. Má základné komunikačné schopnosti, znalosti z ekonomických a hygienických zákonov. Počas výroby prísne dbá na bezpečnosť práce, osobnú hygienu, hygienu pracoviska a zabezpečuje zásady starostlivosti o životné prostredie. Absolventi odboru sa môžu uplatniť vo výrobniach cukrárskych výrobkov, predajniach cukrárskych výrobkov alebo môžu vykonávať vlastnú podnikateľskú činnosť.