Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín – 2949 M

Študijný odbor

Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

Kód odboru: 2949 M
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača 
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti výživy, ochrany zdravia a hodnotenia potravín 

Charakteristika odboru
Absolvent odboru je pripravený na činnosti spojené s potravinárskymi, biologickými a biochemicko-medicínskymi dejmi spojenými s výživou. Orientuje sa v problematike potravinárskych technológii ako aj v problematike dietetiky. Absolvent je pripravený na možnosť vysokoškolského štúdia v príbuzných odboroch. Môže sa uplatniť vo fitnes centrách, v gastronómii, v referenčných laboratóriách, v službách a poradenstve, v kontrolných inštitúciách, v štátnej správe, vo výskume, v podnikoch potravinárskeho priemyslu. Absolvent je pripravený na možnosť vysokoškolského štúdia v príbuzných oboroch.