Študijný odbor

Hotelová akadémia

Kód odboru: 6323 K
Dĺžka štúdia: 5 rokov
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na prácu v hotelových a reštauračných službách a službách cestovného ruchu

Charakteristika odboru
Absolvent odboru je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania. Ovláda dva cudzie jazyky, vykonáva ekonomické činnosti, spojené so získaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hotelierstva. Po úspešnom ukončení štúdia má absolvent možnosť študovať na vysokej škole.