Spoločné stravovanie – 6421 L

Nadstavbové štúdium

Spoločné stravovanie

Kód odboru: 6421 L
Dĺžka štúdia: 2 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou 
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška 
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v spoločnom stravovaní 

Charakteristika odboru
Absolvent je pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania ako prevádzkar, šéfkuchár, hlavný čašník, majster odbornej výchovy a ostatné povolania a činností súvisiace so spoločným stravovaním. Absolvent ovláda zásady ekonomiky so zameraním na spoločné stravovanie a cestovný ruch, ovláda základy praktických otázok založenia a prevádzkovania vlastného súkromného podniku alebo živnosti. Ovláda základy účtovníctva, zásady hospodárenia so surovinami a materiálom. Pozná základy prípravy technologicky náročných jedál, vrátane národných, regionálnych a iných špecialít. Vie samostatne zostavovať kalkulácie, pozná zásady riadenia pracovníkov v zariadeniach spoločného stravovania a cestovného ruchu, ovláda pracovné činnosti manažmentu strednej úrovne riadenia. Vie využívať výpočtovú techniku na spracovanie dát a evidenčné účely, na efektívnu hospodársku korešpondenciu a ekonomické rozbory a prognózy.