Mäsiar – lahôdkár – 2955 H

Učebný odbor

Mäsiar – lahôdkár

Kód odboru: 2955 H
Dĺžka štúdia: 3 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 
Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní 
Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné denné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou 

Charakteristika odboru
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný pracovať podľa platných technologických postupov, dodržiavať platné receptúry a technicko-hospodárske normy. Ovláda spracovanie a predaj mäsa, výrobu a predaj mäsových výrobkov, výrobu a predaj lahôdkárskych výrobkov, ovláda základy správnej výživy, hygieny potravín a základné ekonomické pojmy. Vie obsluhovať a nastavovať základné stroje a zariadenia na výrobu a vykonávať ich bežnú údržbu. Počas výroby a predaja prísne dbá na bezpečnosť práce, osobnú hygienu, hygienu pracoviska a zabezpečuje zásady starostlivosti o životné prostredie. Na našej škole je možnosť študovať so zameraním na výrobu, alebo predaj mäsa a mäsových výrobkov.