Mäsiar – kuchár -2956 H

Mäsiar – kuchár

Kód odboru: 2956 H
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Zdravotná spôsobilosť uchádzača

(prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu).

Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška
Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní pre oblasť gastronómie a potravinárstva.

 

Charakteristika odboru:

Učebný odbor  je široko koncipovaným učebným odborom, ktorý umožňuje  absolventom základných škôl získať stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať  činnosti v oblasti prípravy,  výroby, manažovania a kontroly mäsiarskej výroby a gastronómie. Odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek prípravy jedál ako aj pre úsek odbytu so všeobecným prehľadom v celej oblasti gastronomických služieb a  so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. Žiak môže pokračovať v 2-ročnom  nadstavbovom štúdiu končiacom maturitnou skúškou.