Obchodný pracovník – 6442 K

Študijný odbor

Obchodný pracovník

Kód odboru: 6442 K 
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača 
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v obchodných prevádzkach 

Charakteristika odboru
Absolvent odboru sa môže uplatniť v oblasti prevádzkovoobchodných funkcií ako: predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcií a v iných obchodnoprevádzkových funkciách. Ovláda rozdelenie a charakteristiku tovarov, administratívne práce, teóriu ekonomiky, účtovníctva a financií na úrovni podniku aj celého hospodárstva. Absolvent je pripravený na možnosť vysokoškolského štúdia v príbuzných oboroch.