zasadnutie-zastupitelstva-bratislavskeho-samospravneho-kraja

Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

na XI. (mimoriadne) zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2024 (streda) o 9:00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava

Program:

1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
2. Návrh na vyhlásenie prebytočného majetku a obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, v areáli strednej školy nachádzajúcej sa na ul. Na pántoch – druhé kolo obchodnej verejnej súťaže.
3. Návrh na schválenie zmeny v Zriaďovacej listine OKŠ-006/2002 zo dňa 01.04.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.10.2003 a Dodatku č. 2 zo dňa 31.01.2024 príspevkovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná ulica č. 20, Modra.
4. Interpelácie
5. Rôzne


Srdečne Vás pozývame na toto dôležité zasadnutie, kde budú prejednané a rozhodnuté kľúčové otázky týkajúce sa správy a rozvoja nášho kraja. Vaša prítomnosť a aktívna účasť sú vítané.