Cukrár – kuchár – 2977 H

Učebný odbor

Cukrár – kuchár

Kód odboru: 2977 H 
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia štúdia:  Záverečná skúška 
Spôsob ukončenia štúdia:  Výučný list 
Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C
Pracovné uplatnenie absolventa:  Učebný odbor pripravuje absolventov na prípravu cukrárskych výrobkov, dezertov a jedál v cukrárňach, reštauráciách, hoteloch, penziónoch a v súkromnom podnikaní 
Ďalšie možnosti štúdia:  2-ročné denné nadstavbové štúdium končiace maturitou 

Charakteristika odboru
Absolvent učebného odboru má vedomosti so všeobecnovzdelávacím základom, disponuje odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave cukrárskych výrobkov, múčnikov, dezertov , jedál v cukrárskej výrobe, reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania. Všeobecné vzdelávanie umožňuje absolventovi adaptovať sa v praxi, podporuje celkový rozvoj osobnosti. 
V jazykovej časti vzdelávania je príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, na ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku. V cudzom jazyku ovláda vyjadrovanie v bežných spoločenských situáciách a v pracovnom styku.
V spoločenskovednej časti je vzdelávanie a príprava zameraná na vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti, na základy etickej, náboženskej, spoločenskej výchovy.
V prírodovednej časti je vzdelávanie zamerané na ovládanie základného učiva z matematiky a informatiky.
V časti odborných predmetov je vzdelávanie a príprava zameraná na oblasť technológie prípravy cukrárskych výrobkov, múčnikov, dezertov, pokrmov, na potraviny a výživu, stolovanie, odborné kreslenie, ekonomiku, chémiu.
Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje v 1. – 4. ročníku výučbou odborného predmetu odborný výcvik. Dôraz sa kladie na vedomosti, zručnosti a návyky pri príprave cukrárskych výrobkov, múčnikov, dezertov, jedál, na rozvíjanie kreativity pri dotváraní výsledku práce.
V časti voliteľných predmetov je vzdelávanie a príprava zameraná na špecializáciu v odbore, voľbou predmetov sa dotvára profil absolventa.
Absolvent je pripravený na prácu v malokapacitných a veľkokapacitných zariadeniach cukrárskej výroby, spoločného stravovania, ovláda a uplatňuje hygienické zásady a predpisy. 

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Do učebného odboru môžu byť prijatí chlapci a dievčatá po úspešnom absolvovaní 9.ročníka ZŠ vo veku 15 rokov. Uchádzači nemôžu mať poruchy pohybového ústrojenstva, dýchacích ciest, alergické alebo chronické ochorenia kože, zažívacieho ústrojenstva, psychické poruchy, závraty alebo záchvatové stavy ani závažné poruchy zraku. Nesmú trpieť nervovými chorobami, sprevádzanými poruchami koordinácie.
Uchádzači nesmú byť bacilonosičmi a pred nástupom do učebného odboru sa musia podrobiť vyšetreniam určeným pre pracovníkov v potravinárstve.