Kuchár – 6445 K

Učebný odbor

Kuchár

Kód odboru: 6445 H
Dĺžka štúdia: 3 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača (prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu) 
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 
Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon povolania zariadeniach spoločného stravovania 
Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné denné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou 

Charakteristika odboru
Absolvent učebného odboru kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, v hoteloch a v ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent ovláda prípravu jedál teplej a studenej kuchyne vrátane diétnych jedál, polotovarov, teplých nápojov, múčnikov a cukrárenských výrobkov. Ovláda úpravu jedál pre bežné a slávnostné príležitosti, zásady ošetrovania všetkých druhov nápojov. Pozná receptúry a technologické postupy prípravy jedál, techniku expedície, zásady estetickej úpravy jedál, ošetrovanie a uskladňovanie surovín, delenie a triedenie bežných druhov mäsa, zveriny, hydiny a rýb. Ovláda výpočty pri kalkulácii a normy surovín, základné znalosti účtovníctva, ekonomických a hygienických zákonov, administratívne práce, estetickú prípravu jedál, pozná základy stolovania. Absolvent má kvalifikáciu na to, aby mohol pracovať ako živnostník.