Ponuka vzdelávacích programov

SOŠ Farského 9, Bratislava v zmysle 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní realizuje rekvalifikačné vzdelávacie programy, akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu získate osvedčenie s platnosťou na území Slovenskej Republiky.

Vzdelávacie programy umožňujú absolventom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v danom odbore.

Vzdelávací program: PEKÁR

Skladá sa z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 240 hodín.

Forma vzdelávania: kombinová

Cieľové skupiny: Osoby so záujmom pracovať ako pekár

Absolvent vzdelávacieho programu vie uplatniť získané vedomosti a zručnosti v oblasti výroby pekárskych výrobkov. Vie pripraviť suroviny podľa príslušnej normy, posúdiť ich kvalitu a správne uskladniť. Vie pracovať podľa zásad HCCP, dodržiavať hygienické normy a predpisy BOZP. Ovláda odbornú terminológiu, technologické a ekonomické výpočty. Vie vyrobiť pekárske výrobky s dodržaním základných technologických postupov, správne ich uskladniť a pripraviť na expedíciu. Vie posúdiť kvalitu hotových výrobkov, popísať ich chyby a spôsob odstránenia. Vie vykonať základnú údržbu a obsluhu príslušných strojov a zariadení v pekárskej prevádzke. Uplatňuje moderné technologické postupy a prvky vo výrobe.

Vzdelávací program: CUKRÁR

Skladá sa z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 280 hodín.

Forma vzdelávania: kombinová

Cieľové skupiny: Osoby so záujmom pracovať ako cukrár

Absolvent vzdelávacieho programu vie uplatniť získané vedomosti a zručnosti v oblasti výroby cukrárskych výrobkov. Vie pripraviť suroviny podľa príslušnej normy, posúdiť ich kvalitu a správne uskladniť. Vie pracovať podľa zásad HCCP, dodržiavať hygienické normy a predpisy BOZP. Ovláda odbornú terminológiu, základné technologické výpočty a technologické postupy. Pozná jednotlivé druhy cukrárskych ciest, polotovarov a výrobkov. Vie zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby a finálne cukrárske výrobky, vie ich správne uskladniť a expedovať. Vie posúdiť kvalitu hotových výrobkov, popísať ich chyby a spôsob odstránenia. Vie vykonať základnú údržbu a obsluhu príslušných strojov a zariadení v cukrárskej prevádzke. Uplatňuje moderné technologické postupy a prvky vo výrobe.

Vzdelávací program: ČAŠNÍK, SERVÍRKA

Skladá sa z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 500 hodín.

Forma vzdelávania: kombinová

Cieľové skupiny: Osoby so záujmom pracovať ako čašník, servírka

Absolvent vzdelávacieho programu vie uplatniť etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania. Vie uplatniť zásady hygieny a zásady bezpečnosti práce, ako aj predpisy HACCP. Ovláda pravidlá jednoduchej a zložitej obsluhy, vie prijímať a registrovať objednávky a podávať informácie o jedlách a nápojoch. Vie obsluhovať pri osobitných druhoch slávnostného stolovania, pripraviť a dokončiť jedlá pri stole hosťa a pripraviť miešané nápoje podľa receptúr. Vie pracovať so strojovým vybavením odbytového strediska. Má vedomosti z technológie prípravy pokrmov.

Vzdelávací program: KUCHÁR

Skladá sa z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 500 hodín.

Forma vzdelávania: kombinová

Cieľové skupiny: Osoby so záujmom pracovať ako kuchár

Absolvent vzdelávacieho programu je schopný samostatne pracovať vo svojom odbore. Vie pripraviť suroviny podľa príslušnej normy, posúdiť ich kvalitu a správne uskladniť. Vie pracovať podľa zásad HACCP, vie dodržiavať hygienické normy a predpisy bezpečnosti pri práci. Vie pripraviť jedlá teplej a studenej kuchyne, vrátane múčnikov. Ovláda súvislosti diétneho stravovania. Vie vytvoriť vlastné receptúry, vie uplatňovať nové trendy v kuchárskej technológii. Vie vykonávať základnú údržbu a obsluhu príslušných strojov a zariadení v gastronomických prevádzkach. Pozná a vie používať príslušný inventár, ovláda zásady jednoduchej a zložitej obsluhy. Vie zostaviť jedálny a nápojový lístok a menu na rôzne príležitosti.

Vzdelávací program: MÄSIAR, ÚDENÁR

Skladá sa z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 500 hodín.

Forma vzdelávania: kombinová

Cieľové skupiny: Osoby so záujmom pracovať ako mäsiar

Absolvent vzdelávacieho programu je schopný samostatne pracovať vo svojom odbore. Pozná oblasť spracovania mäsa jatočných zvierat, hydiny, rýb, diviny a ostatných druhov zvierat, vrátane príslušných strojov a zariadení. Vie sa orientovať v nákupe zvierat, v jatočnej výrobe, vie deliť, vykosťovať, triediť, baliť a skladovať mäso. Pozná technológiu výroby mäsových výrobkov, konzerv, spracovania tukového tkaniva, technológiu spracovania hydiny a ostatných druhov zvierat. Dodržuje zásady a predpisy HACCP, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.