Výroba potravín – 2952 L

Nadstavbové štúdium

Výroba potravín

Kód odboru: 2952 L
Dĺžka štúdia: 2 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou 
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška 
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti potravinárskeho priemyslu 

Charakteristika odboru
Absolvent je schopný aplikovať získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri hodnotení surovín, príprave surovín na spracovanie, výpočte spotreby podľa receptúr, vážení surovín. Vie posúdiť vhodnosť použitia netradičných surovín a chemických látok, kontrolovať nastavenia technologických parametrov v celom výrobnom procese. Ovláda automatizačné prvky strojov a výrobných liniek, centrálne riadenie všetkých operácií, predaj, propagáciu a aranžovanie tovaru, preberanie a uskladňovanie potravín, marketingové činnosti. Absolvent sa môže uplatniť v potravinárskom priemysle vo výrobe ako i predaji potravinárskych výrobkov.