Hospodárska informatika – 6292 M

Pomaturitné štúdium

Hospodárska informatika

Kód odboru: 6292 M 
Dĺžka štúdia: 2 roky
Základné podmienky prijatia: Maturitná skúška v strednej odbornej škole 
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška z odborných predmetov 
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie 

Charakteristika odboru
Absolvent si osvojí ekonomické pojmy a kategórie, poznatky z oblasti informačných a komunikačných technológií, automatizovaného spracúvania informácií, programovania a spracovania dát. Je kvalifikovaný pracovník schopný aplikovať získané vedomosti v praxi, logicky myslieť, pracovať samostatne, využiť výpočtovú techniku na spracovanie ekonomickej agendy. Absolvent je pripravený uplatniť sa ako stredoškolský vzdelaný pracovník s praktickým a teoretickým vybavením na výkon ekonomických prác s aplikáciou výpočtovej techniky v štátnych organizáciách i u súkromných podnikateľov v oblasti administratívy, predaja, reklamy, v bankovej sfére, poisťovníctve.