Čašník, servírka – 6444 H

Učebný odbor

Čašník, servírka

Kód odboru: 6444 H
Dĺžka štúdia: 3 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača (prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu) 
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 
Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon povolania zariadeniach spoločného stravovania 
Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné denné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou 

Charakteristika odboru
Učebný odbor pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania a v oblasti súkromného podnikania. Absolvent ovláda základy stolovania a obsluhy hostí pri bežných a slávnostných príležitostiach. Vie prijímať objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať jedlá, minútky, šaláty, múčniky a miešané nápoje. Ovláda výpočty a normy surovín, administratívne práce v zariadeniach spoločného stravovania, účtovanie a inkasovanie. Vie kultivovane komunikovať s hosťom. Absolvent má kvalifikáciu na to, aby mohol pracovať ako živnostník.