Pekár – 2962 H

Učebný odbor

Pekár

Kód odboru: 2962 H
Dĺžka štúdia: 3 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 
Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní 
Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné denné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou 

Charakteristika odboru
Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v príslušnom odvetví. Absolvent pozná a vie pripraviť suroviny podľa príslušnej normy a receptúry vie vyrobiť pekárske výrobky, ovláda technologický postup, vie nastavovať a obsluhovať základné stroje a zariadenia na výrobu a vykonávať ich bežnú údržbu.
Má základné vedomosti o štátnom jazyku, ovláda dejiny slovenského národa a najvýznamnejšie svetové dejiny. Vie sa vyjadrovať odborne v jednom cudzom jazyku a v bežných komunikačných situáciách.