Obchod a podnikanie – 6352 M

Pomaturitné štúdium

Obchod a podnikanie

Kód odboru: 6352 M 
Dĺžka štúdia: 2 roky
Základné podmienky prijatia: Maturitná skúška v strednej odbornej škole 
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška 
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie 

Charakteristika odboru
Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, pripravený pre samostatnú prácu v rôznych oblastiach a podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, turistiky a cestovného ruchu a pre činnosť spojenú s organizačným a ekonomickým poradenstvom. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent školy vedomosti aj z oblasti komunikácie, etiky, cudzích jazykov a telesnej kultúry. Absolvent je dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov. Je samostatný v konaní, trvalo sa zaujíma o svoj osobný vývoj, používa moderné metódy a formy podnikateľskej činnosti, ovláda dôležité manuálne zručnosti odborného charakteru, cieľavedome, rozvážne a rozhodne koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.
Úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v obchodných spoločnostiach, v štátnych organizáciách a ako živnostníci.