Cukrár – pekár – 2978 H

Učebný odbor

Cukrár – pekár

Kód odboru: 2978 H 
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 
Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C 

Charakteristika odboru
Absolvent ovláda cukrársku a pekársku technológiu, príslušné suroviny, stroj zariadenia a vie prakticky vyrobiť cukrárske a pekárske výrobky.
Má základné vedomosti o štátnom jazyku, ovláda dejiny slovenského národa a najvýznamnejšie svetové dejiny. Vie sa vyjadrovať odborne v jednom cudzom jazyku a v bežných komunikačných situáciách.