Kuchár – 6445 K

Študijný odbor

Kuchár

Kód odboru: 6445 K
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača (prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu) 
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon v zariadeniach spoločného stravovania 

Charakteristika odboru
Absolvent je schopný zabezpečovať výrobnú činnosť v rôznych zariadeniach spoločného stravovania, pripravovať jedlá teplej a studenej kuchyne, ovláda zásady racionálnej výživy. Vie tvorivo využívať poznatky a pripravovať jedlá medzinárodných kuchýň. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil, logické myslenie, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme. Absolventi tohto štúdia môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.