Prerušenie vyučovania – usmernenie

Z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto: 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto: 

1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia kritéria prijatia do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020, 

2. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania ( bilingválne štúdium ) na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl, 

3. interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020, 

4. ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, 

5. ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

• Riaditeľ školy žiada študentov, aby sledovali stránku školy a všetky možné formy elektronickej komunikácie so školou a jej pedagogickými zamestnancami. 

• V prípade nutnosti je pre všetkých možnosť kontaktovať riaditeľa školy resp. zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie: 

mail: jozef.horak@farskeho.sk, mobil:0905614138 

mail: jozefliptak@centrum.sk, mobil: 0907504076 

Podrobnejšie informácií nájdete na stránkach: 

https://www.ucimenadialku.sk/ https://www.minedu.sk/