! Pripravujeme od nového školského roku 2020/2021 !

 

! Pripravujeme od nového školského roku 2020/2021 !

Pomaturitné štúdium:  63 18 Q  manažment hotelov a cestovných kancelárií

( v procese schvaľovania)

Dĺžka štúdia:

3 roky (denné pomaturitné štúdium pre absolventov strednej školy)

Podmienky prijatia:

Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou

Zdravotná spôsobilosť

Ukončenia štúdia:

Štúdium poskytuje stupeň vyššieho odborného vzdelania, jeho ukončením je absolventská skúška, získanie absolventského diplomu a titulu DiS. (diplomovaný špecialista)

 

Doklad o vzdelaní:

Absolventský diplom

Uplatnenie absolventa:

Absolvent  môže pracovať  v strednom  manažmente v cestovných kanceláriách, ubytovacích zariadeniach hlavne v ekonomických a prevádzkových funkciách, môže aj samostatne podnikať

Ďalšie možnosti štúdia:

Absolvent sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole a v iných formách celoživotného vzdelávania

Pomaturitné štúdium:  29 40 Q 01  potravinárstvo – hygiena potravín

(schválené)

Dĺžka štúdia:

3 roky (denné pomaturitné štúdium pre absolventov strednej školy)

Podmienky prijatia:

Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou

Zdravotná spôsobilosť

Ukončenia štúdia:

Štúdium poskytuje stupeň vyššieho odborného vzdelania, jeho ukončením je absolventská skúška, získanie absolventského diplomu a titulu DiS. (diplomovaný špecialista)

 

Doklad o vzdelaní:

Absolventský diplom

Uplatnenie absolventa:

Absolvent  sa uplatní v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti výživy, potravinárskej inšpekcie, v potravinárskom priemysle, v distribúcii a úprave potravín ako hygienický dozor, kontrolór kvality, technológ, poradca na prevenciu a diagnostiku nákazlivých ochorení a likvidáciu pôvodcov týchto nákaz alebo v oblasti súkromného podnikania v potravinárstve

Ďalšie možnosti štúdia:

Absolvent sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole a v iných formách celoživotného vzdelávania

Predbežný záujem oznámte elektronicky na farskeho@farskeho.sk, prípadne telefonicky na číslach PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy 0905/614138, alebo Mgr. Jozef Lipták, ZR TV 0907/504076.