olympiada

Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 14.12.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom Jazyku pod vedením vyučujúcich anglického jazyka Z. Kockovej a S. Ružičkovej. Olympiádu otvoril zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie J. Lipták.

Z pôvodne prihlásených 13 žiakov sa olympiády zúčastnili deviati. Zastúpené boli študijné aj učňovské odbory z takmer všetkých ročníkov. 

Ako každý rok v súťaži sa preverovali všetky štyri základné jazykové zručnosti. Súťažiaci mohli získať celkový počet bodov 30. Môžeme skonštatovať, že tento ročník mal veľmi dobrú úroveň. 

  1. miesto Martin Cisár 3.HA
  2. miesto Filip Král 2.HA
  3. miesto Erik Velčík 4.PH

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. 

PhDr. Soňa Ružičková