Čašník, servírka – 6444 K

Študijný odbor

Čašník, servírka

Kód odboru: 6444 K
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača (prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu)
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon v zariadeniach spoločného stravovania

Charakteristika odboru:

Študijný odbor pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom, odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania a v oblasti súkromného podnikania. Ovláda základy stolovania a obsluhy hostí pri bežných a slávnostných príležitostiach. Vie prijímať objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať jedlá, minútky, šaláty, múčniky a miešané nápoje. Ovláda výpočty a normy surovín, administratívne práce v zariadeniach spoločného stravovania, účtovanie a inkasovanie. Vie kultivovane komunikovať s hosťom aj v cudzom jazyku. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil, logické myslenie, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme. Absolventi tohto štúdia môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.