Potravinárstvo – 2940 M

Študijný odbor

Potravinárstvo

Kód odboru: 2940 M
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Zdravotná spôsobilosť uchádzača 
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti potravinárskeho priemyslu

Charakteristika odboru
Absolvent študijného odboru potravinárstvo je kvalifikovaný pracovník schopný uplatniť sa v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v rôznych odborných funkciách, alebo v oblasti obchodu, podnikania, služieb súvisiacich s potravinárskym priemyslom podľa absolvovaného študijného zamerania. Po nástupnej praxi a primeranom zapracovaní je absolvent pripravený na výkon činnosti technológa, majstra, laboranta alebo manažéra v jednotlivých prevádzkach potravinárskeho priemyslu ako i v súkromnom podnikaní. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si ďalej zvyšuje kvalifikáciu. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, najmä na STU, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie a v príbuzných odboroch.